Vyhledej
Královédvorsko > Historie > místa

Prožraná dráha

Redakce, / 15.04.2015, Dvůr Králové nad Labem
Hlášení nádražního rozhlasu:  "Na 4 koleji ukončete nástup do rychlíku EuroCity na trase Mnichov - Praha - Dvůr Králové - Wroclav - Varšava! 
 

A víte, že k tomu chybělo opravdu málo?! V novinách z let 1891-92 k tomu našel pan Jan Faust mnoho článklů a zápisů z jednání tehdejších plánovačů a investorů. Byl to dobře vykoumaný projekt a je velkou otázkou jak by se náš region vyvíjel, kdyby ke stavbě skutečně došlo! Kdyby značnou část rozpočtu nepohltilo pohoštění při mnoha jednáních. Projektu se pak říkalo "prožraná dráha" - určitě to ale nebyl jediný důvod, proč se stavba neuskutečnila:-)

 

Zákres spojení měst do nynější mapy (ne přesnou trasu)! http://www.mapy.cz/s/heIB

Zkusíme také zjistit, zda se někde nezachovaly i původní projekty, které už byly zcela jistě hotové, protože už se začalo stavět nádraží v místě nynější STK v Podharti!

Podívejte se také na náš první náš článek o železnici Proč máme nádraží tak daleko od centra.

 

 

Výtah článků z novin 1891-1892 o stavbě plánované dráhy Hronov-Úpice-Dvůr Králové-Hořice.

V den 27. t. m. konána byla schůze průmyslníků ve příčině stavby nové dráhy. Ve schůzi této sděleno, že jsou již opatřeny prostředky na trassování. Králové Dvůr poskytne polovinu celého nákladu (obec královédvorská přidává 500 zl.). Druhou polovinu opatří Hronov polovinou a Úpice a Svatoňovice též polovinou. Pp. poslanci Dr. Dvořák a Dr. Roser byli požádáni, aby vyjednávali ve prospěch projektované dráhy u ministerstva obchodu. Pro dráhu Hronov-Králové Dvůr n. L. byla ministerstvem obchodu udělena koncesse ku vytyčení tratě p. Oberländrovi z Oupice, kterýž jedná ve srozuměni s komitétem měst, obci a interesentů krajiny, kudy dráha povede. Komitét toto má také pro sebe koncessi ku trasování za bezpečenou a obdrží ji v době nejkratší doručenou. Celý projekt dráhy nalézá na příslušných místech patřičného povšimnutí a neschází mu podpory se strany poslancův a jiných předních osob na místech rozhodujících, tak že s důvěrou lze uskutečnění jeho v budoucnosti nedaleké očekávati, čímž naší krajině bude zjednána značná úleva při dopravě uhlí, následkem čehož ovšem v krátkosti bude lze znamenati větší rozvoj veškerého zdejšího průmyslu.

Místní železnice. C. k. ministerium obchodu udělilo dle výnosu ze dne 9. června b. r. č. 20436 c. k. priv. přádelně v Úpici ve spolku s firmou Lindheim & Comp. povolení ku předběžným pracím technickým pro místní dráhu z Hronova přes Červený Kostelec a Úpici do Dvora Králové n. L. s pokračováním přes Hořice, Nový Bydžov a Král. Městec do Nymburka ve smyslu zákona ze dne 14. září 1854, pak minist. nařízení ze dne 25. ledna 1879 ř. z. č. 19 a ze dne 29. května 1880 č. 57 ř. z., jakož ve smyslu § 42. zákona ze dne 18. února 1878 ohledně vyvlastňování k účelům železničním na dobu jednoho roku.

Dráha Hronov Králové Dvůr n. L. - Hořice. Dne 16. t. m. odbýval komitét zvolený ze měst, obcí a interessentův jmenované krajiny, aby se postaral o provedení a uskutečnění jmenované nové dráhy, poradnou schůzi v zasedací síni Hankova domu ve Dvoře Králové n. L. Schůze byla velice četně obeslána, tak že každá obec, o jejíž zájem při vzniku nové dráhy se jedná, byla náležitě zastoupena. Ba komitét dokonce se rozšířil zástupcem obcí mezi Žirčem a Miletínem přes Dubenec pololožených, jimž o to běží, aby nová trať měla stanici v Žirči, odkud by šla přes Dubenec k Poličanům. Obce pro tento směr pracující chtějí zabezpečiti 3000 vagonů nákladu. Komitét vyslechl zprávu deputace, která měla slyšení u ministra obchodu a dotyčného referenta.

Deputace sestávala z pp. Balíka, městského radního z Hronova. Gröschla, vrchního dozorce panství knížete Schaumburg-Lippeho a M. B. Neumanna, továrníka ze Dvora Králové a byla vedena poslanci Dr. Dvořákem, Dr. Slámou a Dr. Roserem. Ministr přijal deputaci velmi vlídně, projevil veškerou ochotu, ano slíbil všemožnou podporu a zařídil, aby koncesse ku předběžnému trasování a sice s ulehčením, bez prodlévání byla udělena. Následkem toho není žádné pochybnosti, že ještě letošního podzimu s vytyčením tratě započato bude. Z té příčíny dojde zajisté ve příští schůzi ku zřízení výkonného výboru, který by usneseni celého komitétu vykonával a tomuto pravidelné zprávy o pracích podával. Jedna z nejdůležitějších a nejpřednějších prací tohoto výkonného výboru bude, aby zaopatřil potřebná statistická data, ze kterých by bylo vidno, že projektovaná trať není nejen užitečná nebo potřebná, ale že bude dráhou aktívnou, to jest, že se kapitál na ni vynaložený zourokuje nebo dokonce z výnosu vozby umoří. 

Sebrati takový material a znázorniti jej spolehlivými číslicemi není tak snadné a bude tudyž záležeti jak na obcích, tak na jednotlivcích (průmyslnících, obchodnících atd.), aby při snášení potřebných údajů projevili nejen dobrou vůli, nýbrž sami spolučinnými byli, poněvadž jen obětovným spolupůsobením mohou v krátkosti docíliti, po čem už tak dlouho touží, a na čem celé krajině tolik záleží. Nesmí se nikdo zdráhati nebo vyhýbati, kdyby snad měl přinésti chvilkovou oběť vždyť při skoncování celého díla by se mu zajisté mnohokráte vyplatila. Za drahou přijde nový průmysl, nový ruch, živější a výnosnější obchod. A přesvědčení naše, že nově projektovaná dráha bude bezpečně výnosnou, nesdílí s námi jen široké vrstvy okolního obecenstva, nýbrž důvěra ve výnosnost projektu zanesla se také do kruhu spekulativného, tak že dnes máme před sebou dvě koncesse ku trasování tratě Hronov—Králové Dvůr—Hořice a peněžníci počínají se živě o ně zajímati, tak že i s té stránky, kdo by obmýšlený podnik financoval, jest výsledek zabezpečen. Nechť jen tudyž každý, na kom jest, dnes učiní, čeho v prvé řadě potřebí, to, aby činně nápomocen byl při opatřování a upravování materialu, jimž výnosnost projektu prokázati dlužno.

K stavbě místní dráhy z Hronova do Hořic. Dekretem ze dne 21. července 1892 číslo 28.811 udělilo ministerstvo obchodu koncessi ku přípravným pracím technickým pro stavbu nové místní dráhy z Hronova přes Malé Svatoňovice, Úpici, Německou Brusnici, Králové Dvůr nad Labem a Miletín do Hořic komitétu, sestávajícímu ze zástupců měst při projektované dráze ležících, pp. Josefu Balíkovi, Em. Červenému, Josefu Klugarovi, Františku Pečenkovi a Josefu Pourovi, pak starostovi obce Mal. Svatoňovic p. Lud. Kroeschellovi, jenž spolu jest zástupcem náchodského prince ze Schaumburg-Lippe. 

Potřebné k trasačním pracím peníze sehnány dobrovolnými příspěvky všech při projektované dráze ležících obcí, průmyslových závodů a jed-notlivých větších obchodníků, a práce ty svěřeny inženýru panu J. Kodlovi z Písku, jenž v těchto dnech polní práce trasační skončiv, zároveň traçuje pokračování k obmýšlené dráze vedoucí z Hořice přes Nový Bydžov na Králův Městec, by se zde nová trať k stávající již některé ku Praze vedoucí trati — nejspíše na Nymburk — připojila.

Koncessi k přípravným pracím pro stavbu další trati z Hořic přes Nový Bydžov a Králův Městec získala pro sebe městská obec novo-bydžovská, která práce ty rovněž J. Kodlovi z Písku zadala. Týž pracuje také již o generálním projektu nové dráhy, který má co nejdříve býti dohotoven, aby pak s možným urychlením kroky pro financování tohoto podniku a povolení ku stavbě nové dráhy mohly býti podniknuty. Ve všech obcích, při směru projektované dráhy ležících, jeví co nejživější účastenství pro nový tento dopravní prostředek, který dle zeměpisné polohy své — jak i jen povrchní pohled na mapu ukazuje, obím těm, na mnoze kvetoucí průmyslem a všemi podmínkami pro vznik nových průmyslových odvětví obdařeným, co nejkratší, poněvadž téměř přímé spojení s hlavním městem Prahou by opatřil a dovoz uhlí z hor svatoňovických a žacléřských, jakož i z pánve slezské nepoměrně levnějším by učinil. S uznáním důležitosti nové dráhy také souvisí, že c. kr. generální inspekce rak. dráh traçujícimu inženýru panu Kodlovi uložila, aby dráhu projektovanou traçoval jako dráhu hlavní. V obcích zúčastněných pilně sbírají se data v příčině dovozu k účelu zjištění rentability nové dráhy, jejíž výpočet asi nezklame. 

Připomenuto budiž, že koncessionáři dráhy nejednají nikterak k nějakému prospěchu svému osobnímu, nýbrž výlučně ve prospěch zúčastněných obcí, jimž v každém vzhledě výhody z nové dráhy mají připadnouti, a jest si přáti zvláště vzhledem k této skutečnosti, aby financování důležitého tohoto podniku provedl některý způsobilý finanční ústav domácí, aby věc do rukou cizích nepřišla. Veškeré sem spadající dotazy zodpoví a všecka bližší vysvětlení podá ochotně buď jednatel komitétu pan Josef Balík, lékárník v Hronově neb právní zástupce téhož komitétu, c. kr. notář dr. Rudolf v Úpici. Délka trati z Hronova do Hořic páčí se povrchně kolem 70 kilometrů.

 

 

Podívejte se také na náš první náš článek o železnici Proč máme nádraží tak daleko od centra

 

Související články
Výstava věnovaná pokusům úpických obyvatel o zavedení železnice do města má veliký úspěch. Dráha měla vést i přes Dvůr Králové

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 369x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
15.09.2020 - Od 17. září do 17. listopadu 2020 bude úplně uzavřena silnice Rožnov – Semonice.
31.08.2020 - Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové bude otevřeno až do neděle 6. září 2020. Koupaliště v Trutnově bude příležitostně dle počasí otevřeno o víkendech. Koupaliště v Jaroměři již na konci srpna končí.

Volná pracovní místa
Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)

Odborný referent (MěÚ Dvůr Králové n. L.)


Kuchař (Školní jídelna ve Dvoře Král. n. L.)Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
20.06.2020 16:00 - 19.09.2020 17:00
Pohádky z Bauerovic zahrádky II
1.07.2020 - 30.09.2020
Božena Němcová (výstava)
1.09.2020 - 30.11.2020
Kamarádka knihovna
12.09.2020 09:00 - 10.10.2020 17:00
Skautská výstava