Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Názory/komentáře > Ludmila Burdová

Vemte si je všechny, my budeme jenom rádi!
... řekl mi s pohrdavým tónem majitel soukromého psího útulku p. Martin Antonín s družkou, ošetřovatelkou a dobrovolnicí v jednom - paní Danielou Hoblovou, když jsem jim řekla, že bych si vzala okamžitě psa Bambína, který má na kyčli za roky „péče“ v útulku rakovinu velikostí pomeranče. Bohužel já nemám podmínky pro jeho chov. Dvorskému útulku se v širokém okolí neřekne jinak než koncentrák, s čímž plně souhlasím po více než roce každodenního dobrovolnického venčení.
24.09.2018 18:01, Reagovat
Královedvorsko a tedy jeho redakto?i mn? zve?ejn?ním tohoto ?lánku tedy opravdu velmi zklamali. Jist?, je to názor paní Burdové, ale i tak by to cht?lo trochu soudnosti a t?eba i ov??ení informací. Tento ?lánek je ji? známý z FCB, kde jsou jakékoli nesouhlasné komentá?e mazány, tak?e mo?ná zde ty, které útulek nebudou kamenovat z?stanou...snahy t?chto vyhlá?ených dvorských "zachra?ovatelek" jsou lidem okolo útulku dávno dob?e známy a kdo má rozum toto vá?n? brát nebude.
24.09.2018 19:02, Reagovat
Bohu?el to pravda je a u? by m?sto m?lo za?ít jednat. P. Antonín by se kone?n? m?l zamyslet nad svým arogantním chováním. Spousta ven?itel? má zákaz vstupu do útulku a pro?? Jenom ?e t?eba mají sv?j názor na vedení útulku. Útulek má být pro dobro ps? a je placen z pen?z da?ových poplatník? ( ob?an? Dvora Králové nad Labem ) a on nemá právo n?komu zakazovat vstup do útulku. A pro? nov? vybudovaný Psí hotel prezentuje p?ed kontrolou z KVS jako útulek. Nikdy ?ádný útulkový pes tam nebyl umíst?n a nikdy nebude. A» se v?nuje cvi?ení ps? a útulek ukon?í nikdy k tomu nem?l vztah a nikdy mít nebude.
ven?itelka, 24.09.2018 20:54, Reagovat
My tedy chodíme ven?it i dopoledne...je to jen o domluv? s vedením. Psi se m?ní - odcházejí do nových domov?...t?eba Vám jen necht?jí pejska sv??it, proto?e v?dí, ?e jej maximáln? p?evezete do jiného útulku, nebo jako ?íkáte do "do?asky" a tím to zhasne. Sta?í podrobn?ji sledovat p?íb?hy vámi "zachrán?ných" ps? z dvorského útulku...není to tak dávno, co p?i va?í socializaci p?i?el pejsek o ?ivot! Vám bych nesv??ila nic ?ivého. Pejsci se dopoledne i odpoledne st?ídají ve výb?zích, tak?e by ven?ení bylo nedostate?né se jist? ?íct nedá. Zve?ejn?ní takovéhoto l?ivého ?lánku zde mne tedy také udivilo.
Jarda P., 24.09.2018 23:17, Reagovat
Z osobní zku?enosti a z reakcí ostatních lidí mám také pocit, ?e útulek ve Dvore je spí?e ne? do?asné umístení psú, továrna na peníze. V tom prípade asi tedy chápu majitele, kdy? se z toho sna?í vytrískat, co nejvíc, ?e pejsky nepuj?uje na procházku, omezil otevírací dobu a sna?í se je tam udr?et, co nejdéle. Ta dotace 121 K? v prípade umístení nekolika desítek psú u? dává zajívavou ?ástku. Bohu?el se mesto patricne nezabyvá tím, co se zde deje a neproveri. Pokud se vytvori nejaká PETICE nebo OTEVRENY DOPIS zastupitelum mesta, tak to samozrejme budu plne podporovat a rozesílat dál. Jaroslav P.
Smutné ?teníNik?a, 24.09.2018 23:46, Reagovat
Ka?dého pejska je mi velmi líto. Jestli ten útulek funguje opravdu jak psí koncentrák, tak se to nesmí nechat jen tak le?et! Chudá?ci pejsci, co tam musí ?ít :-(
Ludmila Burdová, 25.09.2018 12:01, Reagovat
Místo slov, "teoretiky", poje?te prosím do útulku TU (120 K?/za pejska na den) nebo Ji?ín (60 K?/za pejska na den) a porovnejte sami, je to OPRAVDU obrovský rozdíl ve v?em!!! Pou?iji výraz známe, která ?ekla, ?e Martinu Antonínu a Daniele Hoblové bych nesv??ila ani ply?ové zví?e!!! Skoro zima, p?emý?lejte prosím rozumn? v zájmu útula?ku v DKnL!!!
25.09.2018 15:25, Reagovat
Za chvíli bude zima, m?li bychom tuto situaci za?ít co nejd?íve ?e?it, aby chudáci pejsci v útulku tolik nestrádaly.
25.09.2018 16:16, Reagovat
Zajímalo by m?, který pejsek m?l p?ijít p?i socializaci o ?ivot? A vy nevíte, ?e v útulku p?i?li o ?ivot nejmén? dva psi, které roztrhal nesprávn? zaji?t?ný bandog v pé?i Antonína?
A dále - kdyby se sem vlo?ily v?echny veterinární zprávy t?ch chudák?, kterým jsme na?li domovy a do?asky, asi by se lidé divili je?t? víc nad jejich zdravotním stavem. Ano, byl zám?r dostat pry? ty nejv?t?í chudáky, kte?í pot?ebovali pomoc doktor?.
Kate?ina Pe?ková (zkuste se podepisovat i vy ostatní, co kopete za útulek)
Ludmila Burdová, 25.09.2018 23:39, Reagovat
P?vodn? tento ?lánek jsem odeslala do redakce Novin Královédvorské Radnice, ale byl odmítnout Redak?ní radou: J. Jarolím, A.Ji?í?ková, J.Skalický,M.Staníková, P.Zivrová, M.Rejlová, M.Kameníková. Na?t?stí je?t? máme svobodu slova a proto chci osobn? pod?kovat p. K.Sekyrkové za inteligenci, profesionální p?ístup a ?e je prost? fajn ?lov?k! Poznámka pro anonymy: redak?ní rada NKR neodmítla jenom m?j ?lánek!!!
, 26.09.2018 01:42, Reagovat
Jsem si jistá, ?e toto není názor n?kolika málo lidí. Já osobn? jsem se d?íve také domnívala, ?e je zde v?e v po?ádku. Kdy? jsem po dlouhé dob?-n?kolika let nav?tívila veterinu, nesta?ila jsem ?asnout nad bídou ps? a zárove? nad zázemím okolo. ®e pan Antonín ukazuje náv?t?vník?m své nové kotce, které vyu?ívá pro své psy a jako hotel, u? nikomu ne?ekne. Za normálních okolností by byl nad?en ka?dý, ale realita je jiná. Hnusné chatrné boudy, socializace ps? ?ádná. Ka?dý , kdo o psech n?co ví, musí dát za opravdu t?m, kte?í tvrdí, ?e kontakt se psem je to nejd?le?it?j?í. Jak ale mohou socializovat pejska,ke kterému ani ?lov?ka nepustí?
Náv?t?va v útulku , 27.09.2018 15:16, Reagovat
Dobrý den,
s p?ítelem a s mamkou jsme jeli nav?tívit útulek asi p?ed m?sícem. S tím, ze jsme koupili n?jaké pamlsky a kosti na zabavení. D?íve jsme tam chodili dost ?asto. Byla tam sle?na, které na nich opravdu zále?elo. Te? nás ,,uvítala” paní, která nás necht?la pustit dovnit?. S tím, ?e nám vybere psa a a» si sním jdeme na procházku. Na procházku jsme tedy ?li. Po návratu si vzala jen psa a nashledanou. Byli jsme zasko?eni, proto?e jak si n?kdo mu?e vybrat psa kdy? paní je tam nepustí??? Nechápala jsem a zárove? jsem byla zklamaná... Te? tedy u? vím pro? paní nás tam necht?la. Je to dost velká ?koda a fakt m? to dost mrzí...
Prohlaseni majitelu utulku, 29.09.2018 18:44, Reagovat
http://www.utulek-dknl.estranky.cz
Vyjád?ení m?sta, 2.10.2018 11:06, Reagovat
Vyjád?ení m?sta Dv?r Králové nad Labem k p?ísp?vku paní Ludmily Burdové, zve?ejn?ného dne 24.09.2018 na stránkách Královédvorsko.cz


Psí útulek Dv?r Králové nad Labem není v majetku m?sta Dv?r Králové nad Labem, ani jej m?sto neprovozuje. Za pé?i o umíst?né psy m?sto platí ?ástku 121 K? v?. DPH za krmný den pro ka?dého psa (121 K?/den/pes). K datu 30. zá?í 2018 m?lo m?sto Dv?r Králové nad Labem v útulku umíst?no celkem 9 ps? (z toho 1 pes byl umíst?n v srpnu a 1 pes v zá?í 2018), za jejich? umíst?ní platí m?sto vý?e zmín?nou ?ástku.

Tvrzení, ?e M?stský ú?ad Dv?r Králové nad Labem, odbor ?ivotního prost?edí, „zametá“ podané stí?nosti pod koberec, se nezakládá na pravd?. Ka?dou stí?nost kompetentní pracovníci odboru v sou?innosti se Státní veterinární správou ?ádn? prov??ili a odpov?d?li na ni. Kontroly byly v t?chto p?ípadech neohlá?ené a provozovatel útulku se o nich dozv?d?l bezprost?edn? p?ed jejich zahájením. B?hem t?chto kontrol nebylo zji?t?no poru?ení zákona o ochran? zví?at, co? potvrdila také odborná vyjád?ení od Státní veterinární správy. Také mimo tyto kontroly je nepravideln? kontrolována úrove? pé?e o psy umíst?né v útulku.


Miroslava Kameníková, tisková mluv?í
Ludmila Burdová, 9.11.2018 20:26, Reagovat
I DAKTARI (MVDr. Taslerová, MVDr. Kajerová, MVDr. Krti?ková) se rozhodly odejít od Martina Antonína (majitel útulku DKnL) !!!
Ludmila Burdová, 27.11.2018 21:22, Reagovat
Dal?í skv?lá zpráva:
usm?vavý Viki, který strávil dlouhé 4 roky svého ?ivota v útulku DKnL (majitel Martin Antonín a "o?et?ovatelka" Daniela Hoblová) za par m?síc? dobré a profesionální pé?e v útulku Ji?ín na?el sv?j domov!!!
15.02.2019 14:54, Reagovat
Naprosto s ?lánkem paní Burdové souhlasím. Jsem jednou z dlouhodobých ven?itelek a musím ?íct, ?e od doby, co v útulku pracuje jako "o?et?ovatelka" paní D.Hoblová, psi neskute?n? se?li, byli doslova kost a k??e. Od nového roku tj.leden 2019 se to malinko zlep?ilo a psi u? tak vychrtlí nejsou, nicmén? pé?e o n? je nedostate?ná. Stále nemají zateplené boudy, dary od lidí - jako jsou matrace, deky apod.se hromadí v p?íst?e?ku p?ed útulkem. Nové deky, pelí?ky a pod.najdete v psím hotelu, proto?e ten je výd?le?ný a proto si zaslou?í to nejlep?í. Pro? jsou ale útulá?k?m odep?eny pou?ité matrace a star?í teplé deky? Prý by to psi roztrhali, vznikl by nepo?ádek a to je práce navíc.
O náv?t?vních hodinách ani nemluvím. Ven?ení ps? je nedostate?né. Argument, ?e se psi st?ídají ve velkém výb?hu behem celého dne se takté? nezakládá na pravd?.
Do 11 hod.dopoledne u ps? je?t? nikdo nebyl, byla zasn??ená cesta ke kotc?m bez jediné stopy. Psi meli v miskách led a sníh.
Ani paní Hoblová, ani pan Antonín se na vedení psího útulku nehodí. Nemají k t?m ps?m ?ádný vztah. Proto souhlasím a byla bych moc ráda, kdyby byl útulek pod správou m?sta. M?sto se brání skute?ností, ?e na provoz útulku nemá vhodný pozemek.
A tak nezbývá, ne? doufat, ?e se najde ?lov?k s dobrým srdcem a nepot?ebným kouskem pozemku, který by za symbolickou cenu pronajal, nebo poskytl m?stu pro pejsky, kte?í u? jednou na lidskou "dobrotu"doplatili.
Jen tak se dary d?v??ivých lidí, co nemají tu?ení co se d?je za plotem, dostaly práv? útulá?k?m.
Paní Hoblová a pan Antonín si toho nalo?ili na bedra opravdu mnoho a tém?? prod?le?ný útulek by jim chyb?t snad nemusel.
26.02.2019 15:11, Reagovat
Prod?le?ný jist? není, kdy? na ka?dého psa dostávají stovku denn?. ®rádlo dostanou také - bu? od lidí nebo z mnoha konaných sbírek, které se opakují x-krát ro?n?. Jakoby suma od m?sta sama o sob? nesta?ila, je?t? ?ebrají a zneu?ívají d?v?ry lidí. Za veterinu ?ádné horentní ?ástky neplatí... Lidé by si m?li uv?domit, komu pomáhají. Kde pomoc pot?eba je a kde není. Je mnoho jiných míst, kam finance neplynou tak jako sem a o zví?ata je p?esto mnohem lépe postaráno - dokonce nad rámec povinností.
27.02.2019 09:16, Reagovat
To je pravda a vím, ?e za veterinární o?et?ení platí m?sto.
Zrovna jsem venku potkala paní se dv?ma pejsky a ?íkala, ?e mají velký pytel granulí pro pejsky v útulku, aby se m?li dob?e. To by jim ty granule ale n?kdo musel dát. To je takový problém ty psy nakrmit? Není, jen?e jim je to prost? jedno. Nestarají se.
24.03.2019 21:30, Reagovat
Psi ve dvorskem utulku opet zahadne hubnou.
Co za záhadou stoji? Je pry jaro a tak se automaticky snizuje krmná dávka. Mimochodem už tak zanedbatelna.
Ať už je snizovani krmných dávek v souladu s radnou peci o svěřené psy či nikoliv, pevne věřím, že na příchod jara odpoví město snížením denních dotaci, protoze 121kc pejsek v peci pani Hoblove nikdy neproji. Pejsky občas vídám při jejich venčení (můj zdr.stav venčení pejsků neumožňuje), a nestačím se divit. Chvíli to vypadalo, že snad mají lépe, ale to co jsem měla možnost vidět teď, mi vehnalo slzy do očí. Tohle už hranici s tyranim hlady, nehlede na to, v jakých ziji podminkach. A mesto mlčí, když nemlci tak mlží a tím padá vina i na ně.
 
Přečteno 10385x
 
Zpět
Zobrazit článek

Přidat komentář
Z vaší země nelze přidávat komentáře. Pokud chcete přidat příspěvěk, zašlete nám jej prosím emailem.

13.03.2019 - V nemocnici v Trutnově již neplatí zákaz návštěv na lůžková oddělení. Nemocnice byla poslední v kraji, kde tento zákaz platil.
01.03.2019 - Novým jednatelem společnosti Lesy města Dvůr Králové n. Labem, s.r.o., je Petr Kupský. Nahradil od 1. března 2019 Petra Teperu.

Kalendář akcí