Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Jan Bém

Otevřený dopis panu starostovi čekal na odpověď měsíc. Nová ČOV se městu vzdaluje.

Redakce / 24.11.2015
Na portálu Královédvorsko.cz máme místo i pro názory našich zastupitelů. Je nesmysl s některými názory a odpověďmi na dotazy občanů čekat až na zastupitelstvo, které se koná jednou za čtvrt roku. Svůj názorový blog na portálu má zatím jen pan Jan Bém. Ten nás také požádal o zveřejnění obsah otevřeného dopisu, který zaslal v polovině října panu starostovi. Po měsíci dostal odpověď. Bohužel v době, kdy již bylo po uzávěrce radničních novin a nemohl tak občanům města pružně odpovědět na dopis pana starosty. Ano, tématem je čistička odpadních vod (dále ČOV). Pokud chcete mít aktuální informace ohledně dění kolem koupě či výstavby nové ČOV, doporučujeme dopisy přečíst.

Dne 19. října 2015
Pane starosto,
Volím tuto cestu komunikace, protože chci, aby se tato zásadní informace dostala mezi nejširší veřejnost, neboť problematika vodného a stočného je stále hojně diskutována. Na posledním jednání zastupitelstva města, které se konalo dne 10. 9. 2015, jsem se zajímal o další osud výstavby nové městské čističky odpadních vod (ČOV). Vaším komentářem, pane starosto, s ohledem na to kolik peněz, úsilí politiků a odvedené práce úředníků příprava této akce již stála, jsem byl velice zklamaný. Váš komentář byl strohý pouze konstatující, že na této akci nikdo nepracuje. Čas letí a příprava akce stavby nové ČOV nepokračuje.
Zajisté Vám je známo, že dne 15. 10. 2015 byl Státním fondem životního prostředí otevřen dotační program pro čerpání finančních prostředků na výstavbu nových ČOV. Město má již asi poslední možnost čerpat na tuto akci finanční prostředky z fondů evropské unie. Žádosti je možné podávat do 5. 1. 2016. Městu nic nebrání tuto žádost podat. Téměř se 100% jistotou může peníze město získat, protože na tento program je určeno přes cca 3,3 mld. Kč!

Jako zastupitel tohoto města se Vás proto ptám:
1. Podporuje současné vedení města výstavbu nové čističky odpadních vod v našem městě?
2. Bude rozpočet města pro rok 2016 obsahovat položku na pokrytí povinného finančního příspěvku města k dotaci na tuto stavbu?
3. Inicioval jste dokončení všech potřebných úkonů k zahájení výstavby ČOV ? Pokud ne, tak Vás žádám o zdůvodnění, proč jste tak neučinil.

Děkuji a přeji Vám pěkný den

Jan Bém, zastupitel


Dne 18. listopadu 2015
Pane Béme, 
dne 19. 10. 2015 jsem od Vás obdržel otevřený dopis s otázkami vztahujícími se k problematice čistírny odpadních vod a podpory výstavby nové ČOV. Odpověď vám zasílám v zákonné lhůtě 30 dní. 
Rád bych upozornil, že chceme tento letitý problém vyřešit natrvalo tak, aby jím nebyli občané našeho i nadále zatěžováni. Ale situace není tak jednoznačná, jak ji prezentujete. 
Již na 5. ZM, které se konalo 10. 9. 2015, jsem Vám na Vaši jednoduchou otázku, zda činíme v současné době nějaké konkrétní kroky k výstavbě vlastní čistírny odpadních vod, odpověděl také jasně, a to, že v současné sobě takové kroky nečiníme. I z tohoto důvodu rozpočet na rok 2016 neobsahuje položku na pokrytí povinného finančního příspěvku města k dotaci na stavbu nové ČOV.
Projekt výstavby nové čistírny jsme obdrželi ve fázi, kdy se vyhlašovalo výběrové řízení na dodavatele stavby. Po podrobnějším prozkoumání projektu samotného i po seznámení s technickým stavem vodohospodářských sítí jsme zjistili, že primární potřebou k vyřešení katastrofálního stavu těchto sítí je jejich oprava, nikoliv budování čistírny na takto zničené infrastruktuře.
Ve svém dopise apelujete na to, že do 5. 1. 2016 se lze přihlásit s projekty na čerpání dotací pro výstavbu čistíren odpadních vod. O této výzvě pochopitelně víme, avšak fakt, že se jedná pouze o výstavbu nových čistíren a VÝSTAVBU (tedy nikoliv opravu) nových kanalizačních sítí, činí tuto dotaci pro naše město nezajímavou.
Kromě toho je stále předmětem soudního řízení podaná žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu v Hradci Králové, kterým bylo potvrzeno odvoláním napadené stavební povolení související s výstavbou nové čistírny. A usnesení krajského soudu nám přímo zakazuje s takovou stavbou do doby pravomocného rozhodnutí započínat.
Před několika dny, v pátek 29. 10. 2015, jsme měli možnost účastnit se valné hromady Městských vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., spojené s prohlídkou zařízení této organizace. Pozváni na tuto valnou hromadu a prohlídku byli všichni zastupitelé, jen devět z nich tuto možnost využilo. Vy jste se bohužel nezúčastnil, takže mi dovolte, abych Vám stručně popsal, co jsme viděli. Jak jsem zmínil již v úvodu, stav většiny zařízení, kterým v současnosti společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., disponuje, je více než žalostný. Ať už se jedná o techniku, vybavení anebo o stavy budov. Většina majetku již několik let volá po totální rekonstrukci a obměně, avšak marně. Když jsme postupně procházeli budovy na Denisově náměstí, u nemocnice, u Žirče na Borkách nebo na Hrubých lukách, napadalo nás, zdali jste takovou prohlídku majetku provedli také ve chvíli, kdy se rozhodovalo o vyrovnání se společností Vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., abyste na vlastní oči viděli tu hrůzu, kterou hodláte pod křídla města převést (respektive koupit)? Anebo jste v té chvíli věřili pouze řečem o tom, o jak kvalitní majetek se jedná, aniž by to někdo jen zběžně zkontroloval?
V každém případě mi i tato exkurze dala zcela jasnou odpověď na otázku, kam směřovat investice města v dalších letech. Kanalizační síť v našem městě je v tak kritickém stavu, který nemá asi v žádném jiném městě v ČR obdoby, a bez její výrazné rekonstrukce a vyspravení je jakákoli investice do stavby vlastní čistírny by byla v této chvíli opravdu šíleným hazardem.
Celý projekt by byl navíc spolufinancován z prostředků dotace a i vzhledem k výše uvedenému usnesení krajského soudu by nemohl být realizován v souladu s pravidly dotace. Pro město by to znamenalo obrovskou finanční zátěž i do dalších let a z mého pohledu by bylo velmi nezodpovědné se do takového hazardu pouštět.
Samozřejmě, že je jasné každému, kdo umí počítat, že je nereálné, aby město všechno najednou dokázalo ufinancovat: aby uhradilo svůj podíl města na stavbě čistírny (reálně kolem 100 milionů korun, bez dotace cca třikrát více), současně rekonstruovat vodovodní a kanalizační síť (bez její razantní rekonstrukce bude dál natékat i na novou čistírnu obrovské množství balastních vod) a zároveň město dál rozvíjet (opravovat školy, školky, komunikace, chodníky, zajistit udržování čistoty i zeleně atd.). Město není jen zatíženo katastrofálním stavem vodovodní a kanalizační sítě pod ním, ale také jsou zde další důležité položky, které mohly být v minulosti budovány nebo modernizovány prostřednictvím poskytovaných dotací, ale nestalo se tak! Jedná se o investice do sportovišť, Tyršova koupaliště, autobusového nádraží, cyklostezek atd.
Většina ostatních měst v minulosti právě na tyto projekty dotační prostředky dokázala čerpat, dnes už je jasné, že nikdy v budoucnu se tyto dotační tituly znovu neobjeví, a pokud bude město chtít uvedená zařízení rekonstruovat, bude to zřejmě výhradně z jeho vlastních peněz. Kéž by se stejná energie jako na stavbu vlastní čistírny věnovala v minulosti těmto otázkám!
Při jednání s vedením Královéhradeckého kraje jsme se proto například rozhodli preferovat v příštím roce investice do oprav komunikací, při kterých současně začneme razantně opravovat nejkritičtější místa naší kanalizační a vodovodní sítě – například celé Benešovo nábřeží. Zároveň jsme připraveni i ve spolupráci se současným vedením společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., zvyšovat objem finančních prostředků, které budeme společně do oprav těchto sítí každoročně investovat, a současně chceme společnosti pomoci začít vytvářet lepší zázemí pro provádění těchto oprav, např. nákupy lepšího vybavení pro diagnostiku a vyhledávání poruch i pro samotné provádění jejich oprav.

Věřím, že tato odpověď je pro Vás dostačující a že jsem nejen Vám, ale i ostatním, kterým jste svůj otevřený dopis zaslal, vysvětlil skutečnosti týkající se problematiky a výstavby nové ČOV. Zároveň samozřejmě doufám, že se nám dopady problému, který léta Dvůr Králové nad Labem trápí, podaří ke spokojenosti občanů, když už ne zcela odstranit, tak alespoň postupně zmírňovat. 

Jan Jarolím, starosta města


Dne 22. listopadu 2015
Pane starosto,
Ve své odpovědi na můj otevřený dopis mě žádáte o adresář příjemců mého dopisu. S tím, že byste jim rozeslal Vaší reakci na můj otevřený dopis. V závěru Vašeho dopisu sdělujete, že jste nám problematiku výstavby čistírny odpadních vod (ČOV) vysvětlil dostatečně. Já Váš názor nesdílím. Jelikož Vaše odpověď nesouvisí jen s mým dopisem, rozhodl jsem se napsat pár reakcí na Vaše tvrzení v ní obsažená. Vaší odpověď, včetně mého vyjádření, pošlu stejným adresátům.
Ve své odpovědi píšete, že jste projekt ČOV obdrželi ve fázi, kdy se vyhlašovalo výběrové řízení na dodavatele stavby. „Po podrobnějším prozkoumání projektu samotného i po seznámení s technickým stavem vodohospodářských sítí jsme zjistili, že primární potřebou k vyřešení katastrofálního stavu těchto sítí je jejich oprava, nikoliv budování čistírny na takto zničené infrastruktuře.” Pane starosto, kdyby tomu tak bylo, tak jste nemohli dát projekt k ledu. Projekt nové ČOV řeší i rekonstrukci části kanalizačních sběračů, čímž mělo dojít k odstranění cca 40 % balastních vod, které natékají na ČOV. Podotýkám za 85 % dotačních peněz! Tudíž by došlo vyřešení podstatného množství nátoku balastních vod na ČOV. Teď to budeme muset sanovat ze svých peněz
To, že je současný dotační titul vypsán jen pro výstavbu nových ČOV, je nám oběma známo. To nic nemění na tom, že by se měl projekt výstavby ČOV dotáhnout do konce. Usneslo se na tom zastupitelstvo města
Co se týká zmíněné žaloby na stavební povolení pro výstavbu nové ČOV, tak nám prozatím předběžným rozhodnutím soud zakazuje ČOV stavět, nikoliv žádat o dotaci na tuto stavbu. Jestliže by město nebylo u soudu úspěšné, tak může případnou dotaci vždy vrátit. Ale vy se vůbec nechystáte o tuto dotaci požádat. 
V další části Vaší odpovědi píšete o mé neúčasti na návštěvě MěVaku spojené s prohlídkou vodovodní a kanalizační sítě. Asi Vám, pane starosto, předseda dozorčí rady MěVaku Ing. Kříž neřekl, že jsem se po obdržení pozvánky obratem omluvil. Měl jsem již měsíc dopředu naplánované jednání správní rady firmy. Navíc jsem přesvědčený, že tak jako já, zná to, co jste si byli prohlédnout, málokterý zastupitel našeho města. Bohužel máme tento majetek ve stavu, v jakém jste ho viděli. Z Vašeho vyjádření, že jeho stav bývalí zastupitelé asi neznají, je jasné, že jste si ještě za ten rok, co jste ve funkci, nepřečetl „Dohodu o narovnání s Ing. Koubou“.  Jinak byste tento názor nemohl vyřknout. Protože vše, co město kupovalo, bylo ohodnoceno znalci v daném oboru. A ostatní ujednání se týkala převzetí provozování svého majetku městskou organizací MěVak. Myšlenka nakoupení nového zařízení a vybavení MěVaku není nic objevného. V prvních dvou letech od začátku provozování měl MěVak za úkol splatit své úvěry a potom měl postupně začít obnovovat vybavení a zařízení dle svých finančních možností. Po splacení poslední částky Ing. Koubovi městem měla být na opravy a rekonstrukce vodovodní a kanalizační infrastruktury plánu obnovy vyčleněna v následujících rozpočtech města odpovídající finanční částka. 
V tučně zvýrazněném textu své odpovědi uvádíte nesmysly. Nevím, zda účelově, nebo to potvrzuje mé přesvědčení, že jste se opět s dotačním titulem na stavbu ČOV vůbec neseznámil, ač jste za tuto oblast nyní zodpovědný. Proč uvádíte, že spolufinancování města stavby ČOV by bylo ve výši 100 mil. Kč a více? Vždyť to není pravda. Spolufinancování mělo být ve výši cca 40 mil. Kč. V novém dotačním titulu s upravenými podmínkami by to bylo cca 50 mil. Kč. Samozřejmě by se vše odvíjelo od vysoutěžené částky zhotovitele díla. 
V čem se s Vámi shodnu, je, že město vlastní rozsáhlý majetek, do kterého je potřeba vkládat peníze na rekonstrukce a udržování. Mrzí mě však Vaše účelové tvrzení, že v minulosti nebyly na tyto činnosti využívány dotační peníze. Mám takový pocit, že jste na té vojně byl dvacet let, a ne dva roky. To jen parafrázuji Vaši citaci v debatě s panem senátorem, že jste u něčeho nebyl, protože jste byl zrovna na vojně. Dám Vám jedno užitečné doporučení. Než budete příště vypouštět svoje moudra, tak se seznamte s historií správy majetku našeho města. A pak snad nebudete urážet minulé a některé současné zastupitele. Neomaleně znevažujete jejich práci. Již jednou jsem Vám některé akce realizované v nedávné minulosti připomenul. Asi to nebylo nic platné. Tak tedy některé ještě jednou. 
Na realizaci těchto akcí byly z větší části využity dotace (celková částka je v řádech stamilionů):
Zastřešení zimního stadiónu, výstavba ZŠ Strž, rekonstrukce ZŠ Podharť , sportovní hala ZŠ 5. květen, kompletní rekonstrukce ulic 17. listopadu a Legionářská včetně inženýrských sítí a chodníků, rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic, rekonstrukce ulic Dukelská a Hradecká, rekonstrukce Reginy a přístavba pro ZUŠ, bytová výstavba 140b.j. Strž, dům s pečovatelskou službou Strž, kruhový objezd Denisovo náměstí s přeložkami sítí, ulice 28. října a Smetanova opět včetně inženýrských sítí, kanalizace a vodovod Lipnice, zateplení školek, regenerace městské zeleně.
Nevím, zda jsem na některé nezapomněl, ale jejich výčet Vám snad otevře oči. 
Na níže uvedené akce nebyly použity dotace, ale jsou to významnější akce co do rozsahu díla a objemu finanční částky: 
Rekonstrukce koupaliště, rekonstrukce městského úřadu, rekonstrukce kanalizačních sběračů, rekonstrukce Městské nemocnice, zasíťování městských pozemků pro individuální výstavbu, odstranění následků po povodních v roce 2000, plynofikace Lipnice, rekonstrukce veřejného osvětlení téměř v celém městě atp. 
Vám to je asi stále málo a ukážete nám, jak to jde líp. Protože vy makáte a ostatní jen nečinně seděli a koukali.  Abyste ukázal, co umíte, máte velkou příležitost - stát a Evropská unie budou v následujících letech významnými finančními částkami podporovat i rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Což nikdy v minulosti nebylo. Tak to nepromarněte.  A buďte rádi, že vám v tom pomáhá senátor Hlavatý, protože jinak by vám asi skutečně zůstaly na kraji dveře zavřené.   

Teď možná pochopíte, že Vaše vyjádření nemohlo zůstat bez reakce. A věřte mně, že to nepíšu jen za sebe, ale i za kolegy, se kterými jsem měl možnost pro město něco „málo“ udělat. A to, ať jsem byl v opozici nebo jsem se podílel na vedení města. 


Jan Bém, zastupitel

Související články
Silnice, cyklostezky, kanalizace a vodovod, ČOV, podharťské hřiště a další věci se řešily na debatě s pány Hlavatým a Jarolímem
Město nemusí dodržžovat zákony? Návod pro občana
Toto jsme užž jednou zažžili: vedení města zasahuje do zápisů v kronice
Nalejme si čisté vody
Ohledně ceny za čištění vody za roky 2005-2013 je ve Dvoře Králové rozhodnuto
Zastupitelé Dvora Králové rozhodli na konci září o dalších zásadních investicích města
Zastupitelé budou schvalovat koupi místní ČOV
Vaše komentáře

Přečteno 839x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
20.06.2024 13:00 - 20.06.2024 15:00
Workshop - praktická ukázka malování na sklo
20.06.2024 19:00 - 20.06.2024 20:30
Manželé Stodolovi (drama, od 15 let)
20.06.2024 15:45 - 20.06.2024 16:45
Chůze s trekovými holemi