Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika > Komunální volby 2018

Podívejte se na první předvolební video kandidátů ANO Dvůr Králové nad Labem a přečtěte si více o každém z nich

Redakce / 27.09.2018
V článku najdete představení všech 21 kandidátů hnutí ANO 2011 pro nadcházející komunální volby ve Dvoře Králové nad Labem. Ve videu pak priority některých z nich. Jsou mezi nimi jak lidé se zkušenostmi v komunální politice, tak odborníci ze soukromé sféry a místní osobnosti.
 


Medailonky kandidátů


 Ing. Jan Jarolím

44 let, starosta města
ANO 2011

S koncem volebního období nemůže končit ani naše úsilí pokračovat a podílet se na dalším pozitivním rozvoji Dvora Králové nad Labem. Naše představy jsou dlouhodobého charakteru a k jejich naplnění je třeba někdy delšího časového horizontu, než je jedno volební období. Nyní před Vás, občany Dvora Králové nad Labem, předstupujeme s volebním programem, kterým chceme na naši dosavadní práci pro město a jeho občany navázat. V každém jeho bodě jsou reálné cíle, na kterých chceme v průběhu nadcházejících 4 let usilovně pracovat, abychom před Vás v roce 2022 mohli předstoupit a složit účty, což se mimochodem v minulosti stávalo zřídka. Budeme ze všech sil pracovat pro naše město, jeho rozvoj, prosperitu a budování jeho dobrého jména. Rádi bychom pokračovali v započaté práci s respektem a pokorou k názorům Vás, voličů, a proto se chceme ucházet o Vaši přízeň. Klademe si vysoké cíle tak, aby se tvář a prestiž Dvora Králové nad Labem zvyšovala nejenom v regionu, ale hlavně u Vás samých. Dejte nám šanci pokračovat.

 

Mgr. Alexandra Jiřičková

45 let, místostarostka města
bez politické příslušnosti

Důvěra voličů mě v minulých volbách vynesla na post místostarostky. Zastupitelé mi následně svěřili mj. široký odbor školství, kultury a sociálních věcí. V této oblasti se pohybuji již řadu let, i když v trochu jiném postavení. Má práce však nespočívala v zasahování do chodu institucí, ale spíše podpory spolupráce, koordinace nových projektů, podpora nových trendů apod. Myslím, že během uplynulých čtyř let se podařila výrazně zlepšit komunikace a spolupráce v oblasti školství, kultury, sociálních věcí a cestovního ruchu. Důkazem toho jsou realizované projekty, na kterých jsem se aktivně podílela. Ale ještě důležitější jsou rozpracované projekty, u jejichž zrodu jsem stála. Proto bych ráda dotáhla do konce projekt sdílené učebny robotiky a informatiky, která bude sloužit pro žáky našich škol. Tyto obory jsou v našem moderním světě velice důležité, což nám potvrdili i podnikatelé, s kterými jsme záměr konzultovali. V rámci vzdělávání se chci dále věnovat studentskému zastupitelstvu nebo vzdělávacím projektům pro ženy. Dále bych chtěla zajistit otevření expozice textilního tisku a vrátit po mnoha letech sbírky zpět do našeho města. Velice důležitá je pro mě také realizaci projektu „revitalizace Mayerovy továrny (městské tržnice)“ na moderní centrum kulturního života ve městě.

Ing. Jan Helbich

51 let, místostarosta města

ANO 2011

Aby měl Dvůr Králové nad Labem šanci, sílu a schopnost se dále rozvíjet a naplňovat očekávání občanů, jsem i v dalším volebním období připraven s podporou Vás, voličů, udělat, co bude v mých silách pro prosperitu našeho města a jeho občanů, aby měli důvod být spokojenými a hrdými Královédvoráky. Mimo mnohé, již zrealizované projekty včetně těch připravených, jde o práci, na kterou je třeba navázat, kontinuita je v případě rozvoje města zásadní. Již moji rodiče mi vštípili, že od rozdělané práce se neutíká a hodně toho je ještě před námi. Díky svému profesnímu zaměření stavebního inženýra s letitou praxí v projektování se chci i nadále věnovat rozvoji a smysluplné správě našeho městského majetku, a to i přesto, že jde o mravenčí a dlouhodobou práci, která není mnohdy populární nebo líbivá. Z výsledků této práce budou však obyvatelé těžit po řadu dalších generací. Moje zaměření a praxe umožňují společnosti nabízet nadčasové projekty s efektivním řešením využívajícím možné dotační zdroje financování. 

 

Ing. Jan Kříž

40 let, výkonný ředitel
ANO 2011

Hlavním důvodem mé opětovné kandidatury je podpora současného vedení města v čele s panem starostou Janem Jarolímem. Já osobně bych rád pokračoval v práci zastupitele a případně i radního města. Dále bych rád navázal na úspěšnou spolupráci ve vedení městem zřízených společností, a to Městských vodovodů a kanalizací a Lesů města Dvora Králové. Za uplynulé volební období, kdy jsem se podílel na vedení těchto společností, dosáhly vždy (mimo jiných pozitiv) kladného hospodářského výsledku, a navíc v nich byla provedena zásadní investice do obnovy techniky a spolu s tím byla navýšena i mzda zaměstnanců těchto společností. Dvůr Králové nad Labem je moje rodné město. Město, na které jsem hrdý, do kterého se vždy rád vracím a ve kterém chci i nadále se svou rodinou žít. Ve městě mám mnoho oblíbených míst. Vždy, když se vracím z cest, jsem rád, když projedu po našem náměstí a přivítá mě věž našeho kostela. Naše město je podle mého názoru turisticky atraktivním a klidným místem pro život. Co nám zde ale neustále chybí, je více pracovních příležitostí na moderních technologiích evropského významu. Chtěl bych tedy změnit uvažování mladých úspěšných lidí, kteří odchází za atraktivnější prací z našeho města. A já osobně dělám vše proto, abych takovou práci do Dvora Králové přivedl.

 

Jan Štípek

41 let, ředitel Městské policie Dvůr Králové nad Labem
ANO 2011

Chci přispívat k tomu, aby byla komunální politika ve Dvoře Králové nad Labem spíše o věcném přístupu, zdravém ekonomickém pohledu a o selském rozumu, nikoliv pouze o politické příslušnosti. Díky své praxi v manažerských pozicích se chci zaměřit hlavně na efektivní hospodaření s prostředky města a na investování do smysluplných projektů, které přinesou dlouhodobý užitek pro obyvatele.

Rád bych dále pracoval a podporoval smysluplné projekty, které zajistí rozvoj Dvora Králové nad Labem a přinesou dlouhodobý užitek pro místní obyvatele. Tím hlavním, na co i v dalším volebním období zaměřím pozornost, je bezpečnost a projekty týkající se prevence kriminality včetně podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže. I proto je mé motto: Mým cílem je v našem městě zajistit bezpečný a spokojený život, a to nejen pro své děti.

 

Jan Metelka

44 let, vedoucí stavebnin
bez politické příslušnosti

Obhajuji mandát, protože mně není jedno, co se děje v našem městě i v našich obcích, a rozhodně bych se chtěl podílet nadále na projektech, které mohou zlepšit náš život v místě, kde bydlíme a kde je náš domov. Určitě nechci, aby se zapomínalo na okrajové části města, které potřebují novou infrastrukturu, např. vodovod, kanalizaci, chodníky a obslužné komunikace, které jsou ve špatném stavu. Tam vidím potenciál ve zvýšení kvality života. Podpořím jakoukoliv formu levného bydlení, pozemky pro výstavbu, bytové domy, startovací byty atd. Rozhodně podpořím cokoliv pro zábavu a kulturní akce pro veřejnost.

 

JUDr. Jana Špačková

34 let, advokátka
bez politické příslušnosti

Na Dvoře mi záleží. Je to místo, kde bydlím a kde vyrůstají mé děti. V obhájení mandátu spatřuji příležitost alespoň částečně ovlivnit kvalitu bydlení ve městě. Zastupitelstvo města není všemocné, ale přesto má možnost přispět k vytvoření nových pracovních míst, k vybudování kvalitního kulturního zázemí, k zajištění čistého prostředí a celkově k vybudování místa, kde budou občané rádi žít a budou na své město hrdí. Domnívám se, že práce, kterou jsme v předchozích čtyřech letech odvedli, již přinesla své výsledky a jsem připravena v ní i nadále pokračovat, pokud mi voliči dají tu možnost.

 

Pavel Kraus

66 let, důchodce
bez politické příslušnosti

V uplynulých letech jsem byl aktivně zapojen do rozvoje města. Většinu času jsem pracoval ve službách města, ale zároveň i jako zastupitel nebo radní. Není mně proto lhostejné, co se ve městě děje. Chtěl bych být nápomocen u některých akcí, které se doposud nepodařilo uskutečnit. Proto jsem se rozhodl kandidovat ještě v tomto volebním období. Co bych přivítal? V souvislosti s budoucí výstavbou dálnice bych přivítal zlepšení dopravy a větší zájem o rozšiřování průmyslu ve městě.

 

Vladimír Gluz

43 let, chovatel cizokrajných zvířat
ANO 2011

Dvůr je opravdu krásné místo, které má ale také své problémy, které jeho obyvatele trápí. Při práci v zoo i místní čokoládovně jsem měl a mám příležitost vyslechnout si jejich starosti, kterými se v běžném životě trápí. A proto již podruhé kandiduji za hnutí ANO, kterému se během stávajícího funkčního období podařilo vyřešit řadu problémů, které podědilo po svých předchůdcích. Zároveň bylo schopné vyrovnávat se s problémy nově vzniklými. Byl bych tedy rád, kdyby současné vedení města dostalo příležitost pokračovat ve své práci, která určitě není jen na pouhé čtyři roky.


Jaroslav Kratěna

66 let, důchodce
bez politické příslušnosti

Jsem opravdovým celoživotním místním patriotem a jako takový nedám dopustit na Dvůr Králové nad Labem, potažmo na celé nádherné Podkrkonoší. Tudíž chci, aby se nám všem v něm žilo co nejlépe. Ve své dosavadní funkci jsem se přesvědčil, že současné vedení města si počíná dobře, a proto mu chci v jeho úsilí, v zájmu nás všech, pomáhat.

 

Mgr. Stanislav Ježek

41 let, učitel ZŠ
bez politické příslušnosti

Ve Dvoře Králové nad Labem jsem se narodil, zde jsem vyrostl, žiji tady, vychovávám své děti a jsem tady prostě rád. Chci, aby tomu tak bylo i nadále, a proto bych se chtěl podílet na rozvoji či směřování našeho města více než jako běžný občan. Duší i profesí jsem sportovec, všechna sportoviště a podmínky pro sport a pohyb v našem městě a jeho okolí dobře znám, a to je hlavní oblast, ve které bych chtěl být platný.


Ing. Bc. Michal Šmíd

35 let, OSVČ podnikatel
bez politické příslušnosti

„Co bych chtěl ve Dvoře chtěl změnit? Především rivalitu napříč politickým spektrem a zcela určitě i veřejnou infrastrukturu. Jsem perfekcionista, proto mi není lhostejná situace s našimi pozemními komunikacemi a nedostatkem parkovacích ploch. Kritizovat dokáže každý, ale postavit se k problému čelem a začít jej řešit, to už málo kdo. Vzhledem k tomu, že žiji celý svůj život ve Dvoře Králové nad Labem a v nadcházejících letech to měnit nehodlám, rád bych se aktivně začal podílet na zlepšení stavu zejména dopravní infrastruktury.“

 

Ing. Michal Súkup

43 let, vedoucí oddělení IT a komunikace se ZP
bez politické příslušnosti

„Dvůr Králové pro mě představuje domov. Mám vizi Dvora jako místa pro celý život. Byl bych rád, kdyby všechny generace obyvatel našeho města mohly být na své město hrdé, žily v něm důstojný a spokojený život. A aby ti, kteří dočasně nebo trvale stráví část života jinde, se vždy rádi do Dvora Králové vraceli.“

 

Mgr. Jiří Baier

45 let, učitel matematiky a TV
bez politické příslušnosti

„Rozhodl jsem se kandidovat, protože vidím, že město se začíná nadechovat a zlepšovat a přál bych si, aby ten nádech byl co nejdelší. Uvítal bych změnu v řadě věcí. Mými oblíbenými místy ve městě jsou sportoviště. Viděl bych tedy rád například sprchy u hřišť na plážový volejbal, hezké lavičky ve stráni na atletickém stadionu, pestřejší vybavení koupaliště. Stejně tak bych byl rád, kdyby se realizovaly akce jako oprava fasády na ZŠ Schulzovy sady, propojení Labské cyklostezky přes město a Žireč až do Kuksu, vybudování chodníků a kanalizace v Žirči.“

 

Jan Pohl

45 let, strojník stavebních strojů
bez politické příslušnosti

„Snažím se, aby byla ochrana osob a majetku v tomto městě co možná na nejvyšší úrovni. Přál bych si, aby se i v Žirči jako součásti města žilo stále lépe, a to díky společenskému a kulturnímu životu, dobrého stavu komunikací, dopravní obslužnosti apod. Myslím si, že současné vedení města ve svém prvním volebním období vykročilo ve spoustě zásadních rozhodnutí tou správnou nohou. Jelikož vidím jeho práci z bližší perspektivy a znám i problémy, které navenek nejsou vidět, tak je podle mě zapotřebí, aby ve své práci pokračovalo a dotáhlo ji do zdárného konce. A pokud tomu budu moci být nápomocen, rád to udělám.“

 

Vasilis Teodoridis

65 let, podnikatel
bez politické příslušnosti

Za působení čtyřletého období hnutí ANO na radnici se mnohé zlepšilo oproti předcházejícím letům. Rád bych se zasadil o zlepšení ve sportovní oblasti, a to hlavně o vybudování nového fotbalového hřiště a dokončení zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem. V lokální politice bych rád vytvářel podmínky k tomu, aby mladí lidé neodcházeli ze Dvora Králové nad Labem, a zasadil se o zajištění peněz do všech sportovních odvětví. Chtěl bych se zaměřit na výchovu mládeže ve všech sportovních odvětvích. Prioritou je lední hokej.

 

Tomáš Bořek

40 let, ředitel hotelu
bez politické příslušnosti

„Rozhodl jsem se kandidovat, protože mi záleží mi na tom, jakým směrem se naše město bude rozvíjet.  Jsem si jist, že každý chce žít v hezkém městě, kde je možnost pracovat i kvalitně trávit volný čas.  Můj cíl je, aby naše město bylo právě takové. Město s úžasnou historií a snad i stejnou budoucností. Jaké mám ve Dvoře oblíbené místo? Les u nemocnice. Je něco, co bych ve Dvoře chtěl změnit? Chtěl bych reklamovat most Jana Palacha.“

 

Martina Jarolímková

31 let, mateřská dovolená
ANO 2011

Chtěla bych oblast kultury ve městě obohatit o ochotnický spolek. Zároveň bych ráda, aby se město více zaměřilo na rodiny a maminky s dětmi tak, aby se jim v našem městě žilo lépe. A co by pomohlo ještě pomohlo k rozvoji našeho města? Určitě bezbariérový průchod přes letní stadión, s možností vstupu a průchodu s kočárky.

 

MUDr. Hana Volfová

59 let, lékařka
bez politické příslušnosti

V popředí mého zájmu stojí zdravotnictví, sociální oblast, školství a životní prostředí. Proto, aby v našem městě neklesla celková úroveň života, je potřeba mnoho věcí. Velmi důležité je zachovat akutní péči ve zdejší nemocnici. Gymnázium musí zůstat Gymnáziem, a ne se změnit v nic neříkající integrovanou školu. Péči o seniory a nemohoucí je potřeba podporovat a rozvíjet, zejména péči v domácím prostředí. 

 

Hana Sedláčková

66 let, marketingová manažerka
bez politické příslušnosti

Dvůr Králové nad Labem je místem, kde žiji svůj životní příběh. Tudíž pro mě představuje domov.  Podle mě je důležité, aby v rámci komunální politiky pokračovali a dokončili projekty stejní lidé, kteří jsou nyní na radnici, a aby dokázali občanům, že to skutečně myslí vážně.

 

Ing. František Čulík

62 let, statutární ředitel akciové společnosti
bez politické příslušnosti

Založil jsem a vedu úspěšnou firmu, mám řadu zkušeností, které jsem získal v manažerské práci a při řízení velkých projektů. Není mi lhostejné město, ve kterém žiji, proto nabízím možnost využít moje zkušenosti a znalosti i ve prospěch řízení života a dalšího rozvoje našeho města. Určitě bych uvítal zlepšení vzhledu některých hlavních ulic v našem městě a určitě je také nutné pokračovat v opravách důležitých komunikací a další městské infrastruktury.

Další podrobnosti o všech kandidátech a programu najdete zde:
https://www.facebook.com/anodvurkralove/
http://dvurkralove.anobudelip.cz/FOTOGALERIE - Podívejte se na první předvolební video kadidátů ANO Dvůr Králové nad Labem

 

Související články
Přečtěte si volební program ANO Dvůr Králové a podívejte se na druhé předvolební video
Ing. Jan Jarolím 44 let, starosta města, ANO 2011 - videovzkaz voličům

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 298x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
Volná pracovní místa

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)

Více pozic (Zdravotnické zařízení VIVIDUS DKnL)Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
19.06.2020 09:00 - 30.08.2020 16:00
Tvoříš, tvořím, tvoříme (výstava + soutěž)
20.06.2020 16:00 - 19.09.2020 17:00
Pohádky z Bauerovic zahrádky II
1.07.2020 - 31.08.2020
Venkovní bazar knih
1.07.2020 - 30.08.2020
Nyní a dříve (výstava)