Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Nabídka práce: sociální pracovník/ice - náhradní rodinná péče (Město Dvůr Králové n. Labem)

Redakce / 29.04.2020, Královédvorsko
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice sociálního pracovníka zajišťování sociálně-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče sociálního oddělení odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Uzávěrka je 15. května 2020.
 

název pozice: sociální pracovní/pracovnice zajišťování sociálně-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče sociálního oddělení odboru školství, kultury a sociálních věcí 

druh práce: sociální pracovník/pracovnice sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD)

místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem

platová třída*: 11. třída

pracovní poměr: na dobu neurčitou

termín nástupu: 01.08.2020, případně dle dohody

Předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; 

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: VŠ, VOŠ – dle § 110 zákona č. 108/2006  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • skupina oborů školního vzdělání: dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • znalosti oboru: uvítáme praxi v oblasti SPOD
 • znalosti právních předpisů:
 • zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 108/2006  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zdravotní způsobilost – vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost.

Výhoda:

 • ZOZ v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti

 • pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi, komunikační dovednosti, empatie, 
 • smysl pro týmovou práci,
 • výrazný smysl pro zodpovědnost, 
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.

Osobnostní předpoklady:

 • rozhodnost, odolnost proti stresu,
 • aktivnost a výkonost, 
 • organizační schopnosti.

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu, 
 • pětitýdenní dovolenou,
 • osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
 • příspěvek na stravování a další benefity,
 • příspěvek na životní či penzijní pojištění,
 • stabilní zaměstnání v dobrém kolektivu.

Náplň práce:

 • agenda náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení)

Podrobné informace najdete v materiálu Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany http://www.mudk.cz/cs/radnice/odbory-uradu/odbor-skolstvi-kultury-a-socialnich-veci-sks.html

Kontakt pro bližší informace k obsahu práce: vedoucí odboru ŠKS Bc. Kateřina Pištorová, č. tel. 499318293 nebo Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení, č. tel. 499318238.

Uzávěrka přihlášek: 15.05.2020, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – referent OSPOD - neotvírat“.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Bc. Jan Sedláček, tajemník MěÚ, Nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17  Dvůr Králové nad Labem

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce. Uvítáme číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonické spojení, elektronický kontakt, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis,
 • profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání (viz § 110 odst. 3, zákon č. 108/2006 Sb.), 
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
 • „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací  a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 570x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
25.05.2020 - Město Hradce Králové rozdělí mezi místní podnikatele zasažené koronavirovou krizí deset milionů korun. Schválením programu Antivirus - program peněžité pomoci o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Město tím chce zmírnit dopady zejména na drobné podnikatele a živnostníky, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít provozovny. Příspěvek bude činit až 25 000 korun pro jednoho žadatele.
04.05.2020 - Dnes se opět sejde Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které bude mimo jiné hlasovat o dotacích pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství, které na svém minulém zasedání neschválilo.
29.04.2020 - Od 1. května se otevírají informační centra národních parků a jeskyní v ČR.
29.04.2020 - V sezoně 2019/2020 vynaložil Královéhradecký kraj na údržbu svých silnic necelých 116 milionů korun, což je nejméně za posledních sedm let. Oproti plánu kraj ušetřil 45 milionů korun.

Volná pracovní místa
Právník/právnička (MěÚ Dvůr Kr. n. L.)

Vedoucí ODP (Město Dvůr Králové n. L.)

Vedoucí OŽP (MěDvůr Králové n. L.) 

Učitel na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
21.02.2020 09:00 - 31.05.2020 16:00
Dvůr Králové ve fotografiích (výstava)
27.05.2020 - 5.06.2020
Zápis do ZUŠ
20.06.2020 10:30 - 20.06.2020 13:00
Posvěcení zvonu v Borovnici