Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník (Dvůr Králové n. L.)

Redakce / 26.02.2019, Dvůr Králové nad Labem
Uzávěrka přihlášek: 20.03.2019. ve 12:00 hodin. Pozice na dobu neurčitou.
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice 

terénního sociálního pracovníka sociálního oddělení 

odboru školství, kultury a sociálních věcí 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

(úředník dle zákona č. 312/2002 Sb.)

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Ondřej Kudrnáč

tajemník MěÚ

Nám. T. G. Masaryka čp. 38

544 17  Dvůr Králové nad Labem 

druh práce: sociální pracovník 

místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem

platová třída*: 10. třída

pracovní poměr: na dobu neurčitou 

termín nástupu: duben 2019, případně dle dohody

Předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; 

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: vysokoškolské dle § 110 zákona č. 108/2006  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • skupina oborů školního vzdělání: dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • znalosti oboru: uvítáme praxi v oblasti sociální práce
 • znalosti právních předpisů:
 • zákona č. 108/2006  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zdravotní způsobilost – dle § 110 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost.

Výhoda:

 • ZOZ v oblasti sociální služby 

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti

 • pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi, komunikační dovednosti, empatie, 
 • smysl pro týmovou práci,
 • výrazný smysl pro zodpovědnost, 
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.

Osobnostní předpoklady:

 • rozhodnost, odolnost proti stresu,
 • aktivnost a výkonost, 
 • organizační schopnosti.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v přátelském kolektivu,
 • benefity dle sociálního fondu,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • po zapracování přidělení bytové jednotky.

Náplň práce:  

 • poskytuje komplexního poradenství v sociální oblasti, aplikuje metody sociální práce, 
 • individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění, 
 • realizace přímé sociální práci s klientem zaměřená na změnu klienta, 
 • realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta, 
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta, 
 • spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů,
 • popisuje životní situace klientů, eviduje je do „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka klienta“, jedná se o identifikaci sociální události (zjištění objednávky), identifikaci dalších událostí souvisejících se sociálním problémem,
 • pracuje v součinnosti s kurátorem pro děti a mládež, sociálními pracovníky sociálně - právní ochrany, sociálním kurátorem a pracovníky Úřadu práce ČR a sociálními pracovníky poskytovatelů sociálních služeb,
 • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů, 
 • podepisuje smlouvy o poskytnutí sociální služby, v zastoupení za osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce nebo opatrovníka, dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb.
 • spolupracuje s koordinátorem plánování sociálních služeb, 
 • spolupracuje se sociální komisí RM, s komisí prevence kriminality RM, 
 • zúčastňuje se místního šetření u žadatelů o byt v mimořádně tíživé životní situaci – realizuje sociální práci,
 • eviduje a vyřizuje žádosti o přidělení bytu zvláštního určení zvlášť upraveného pro ubytování zdravotně postižených osob (bezbariérové byty),
 • vydává souhlas či nesouhlas s výpovědí z bytu zvláštního určení a doporučení k uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení, dle § 2300 a 2301 zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace k obsahu práce podá vedoucí odboru ŠKS Bc. Kateřina Pištorová, tel. 499318293 nebo Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení, tel. 499318238.

Uzávěrka přihlášek: 20.03.2019, ve 12:00 hodin 

 (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – sociální pracovník ŠKS - neotvírat“.

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce. Uvítáme číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonické spojení, elektronický kontakt, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis,
 • profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání (viz § 110 odst. 3, zákon č. 108/2006 Sb.), 
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám 

souhlas k jejich zpracování a uchování“.

* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 


 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 126x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
02.06.2020 - Místa ve vlacích bude opět možné rezervovat přes rezervační systém Českých drah, a to od půlnoci z 2. na 3. června 2020. S výjimkou spojů SC Pendolino, bude zatím předprodej omezen na období od 3. do 13. června 2020.
25.05.2020 - Město Hradce Králové rozdělí mezi místní podnikatele zasažené koronavirovou krizí deset milionů korun. Schválením programu Antivirus - program peněžité pomoci o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Město tím chce zmírnit dopady zejména na drobné podnikatele a živnostníky, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít provozovny. Příspěvek bude činit až 25 000 korun pro jednoho žadatele.
04.05.2020 - Dnes se opět sejde Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které bude mimo jiné hlasovat o dotacích pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství, které na svém minulém zasedání neschválilo.
29.04.2020 - Od 1. května se otevírají informační centra národních parků a jeskyní v ČR.

Volná pracovní místa

Právník/právnička (MěÚ Dvůr Kr. n. L.)

Vedoucí OŽP (MěDvůr Králové n. L.) 

Učitel na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
27.05.2020 - 5.06.2020
Zápis do ZUŠ
3.06.2020 19:00 - 3.06.2020 21:00
Problémissky (komedie)
4.06.2020 19:00 - 4.06.2020 21:00
Problémissky (komedie)
6.06.2020 16:30 - 6.06.2020 18:00
Velké přání (animovaná pohádka)