Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Jan Holan

Vyjádření města k článku o práci městského architekta + reakce

Redakce / 5.04.2023
Přišel nám dopis od právníka města o tom, že neuvádíme správné informace v názorovém článku a žádají nás o nápravu. Přiznávám, že některé z výtek od města jsou oprávněné. Na celém vyznění článku však ani jejich oprava nic nemění. Posuďte sami.
Cílem našich příspěvků je podpora udržitelného rozvoje města. Právě pozice městského architekta by k tomu mohla významě přispět.

O komentář jsme požádali i městského architekta, kterého se článek týká nejvíce a který neměl možnost se k tomu vyjádřit a obhájit svoji práci, která byla na zastupitelstvu hodnocena a probírána i kritickými hlasy. 

Pro přehlednost jsem svůj komentář k reakci města označil jako JH - Jan Holan, u městského architekta pana Kocourka jsem použil MA

Doporučujeme pro objektivnost pustit si související zvukový záznam z diskuse na jednání zastupitelstva města, který najdete na stránkách města úplně dole pod bodem 26. dikuse. Odkaz ZDE

MĚSTO: Vyjádření k článku „Máme městského architekta, ale víme všechno sami nejlíp.“


Vážení,
dne 26.3.2023 byl na Vašem zpravodajském portálu www.kralovedvorsko.cz uveřejněn článek nazvaný „Máme městského architekta, ale víme všechno sami nejlíp.“ Jelikož předmětný článek obsahuje značné množství tendenčních, zavádějících a zcela nepravdivých informací, jsme nuceni na něj touto cestou reagovat.
 
Úvodem je nutno se pozastavit nad tvrzením autora článku, který uvádí, že vedení města městského architekta nechtělo a „bylo nuceno jej zaměstnat.“ Rada města Dvůr Králové nad Labem se na potřebě městského architekta jednomyslně shodla, jakož i na samotném výběru uchazeče o tuto funkci. To je ostatně patrné z usnesení rady města ze dne 20.10.2021, které je dostupné na webových stránkách města. Pouze pro upřesnění uvádíme, že městský architekt není zaměstnancem města, nýbrž poskytuje městu služby na základě příkazní (mandátní) smlouvy.

JH ... "bylo nuceno jej zaměstnat"... byla zjevná nadsázka vycházející z dlouhých měsíců a roků, po které trvalo opakované přesvědčování a vysvětlování, proč je pozice městského architekta pro město přínosná, a další dlouhé měsíce, než se jej podařilo přijmout. Nebýt značné "urputnosti" tehdy koaličního zastupitele Oty Černého, aktuální vedení města by pozici nezřídilo, natož zaměstnalo konkrétní osobu. Je jistě velká škoda, že se Otovi Černému podařilo přesvědčit "pouze" většinu zastupitelů, ale nikoliv už lidi na pozici starosty a místostarostů (a je lhostejné, jak hlasovali) k tomu, aby jej využívali skutečně plnohodnotně. To je PRVNÍ hlavní důvod vzniku článku. I více než 100 let stará historie dokládá, že Dvůr Králové by nebylo první město, které nepracuje naplno se zkušenostmi vybraného architekta (nyní městského).
 
MA .... Úloha a činnost městského architekta (MA) je zakotvena ve vládním dokumentu PASK (Politiky architektury a stavební kultury). Činnost se promítá do cílů a implementací tohoto dokumentu.  Jinými slovy “těžiště” činnost MA je ve sledování dlouhodobé koncepe, udržitelného a harmonického rozvoje svěřeného území na poli urbanismu a architektury, včetně péče o urbanistické, architektonické, estetické a obytné hodnoty města a ochrany specifik a charakteristik daného území. Činnost MA pak zcela jistě nemůže být založena na subjektivních “pocitech” a přístupech a jak je i doslovně uvedeno v příkazní smlouvě těžiště MA leží v činnosti konzultační, poradenské a iniciační. Ještě doplním že se jedná o externí činnost a to dle potřeb města. Dovolím si odkázat na přednášku věnovanou tomuto tématu dne 13.07.2022 v knihovně Slavoj.
 
 
MĚSTO: Především jsme však nuceni reagovat na námitky autora článku, že městskému architektu není umožněno se podílet na investičních záměrech a akcích města. Již z výše citovaného usnesení rady města vyplývá, že příprava architektonické soutěže na revitalizaci autobusového nádraží byla zahájena ještě před uzavřením smlouvy s městským architektem. Přesto byl v rámci této akci přizván jako odborník k hodnocení návrhů. I tato informace byla zveřejněna na webových stránkách města. Rovněž architektonická soutěž na revitalizaci objektu Mayerovy továrny proběhla ještě před uzavřením příkazní smlouvy.

JH: Omlouvám se, tuto informaci jsem si neověřil. O to větší je škoda, že město nepřijalo městského architekta dříve, než se do těchto náročných a koncepčních projektů pro celé město pustilo. Reagovalo až na iniciativu pana Černého. Koncepce obou projektů a zadání architektonických soutěží mohly být ještě o něco lepší a pro celé město přínosnější. Tímto narážíme například na doposud nevyřešenou funkci Hankova domu v případě, že se stavba Mayerovy továrny realizuje. 
MA: .... Souhlasím a je ke škodě, ne pouze a jen Dvora Králové, že přístupy a doporučení z PASK (2015) se ve městech intenzívně implementují až v posledních 5 až 7 letech.
 
MĚSTO: Pokud jde o revitalizaci Tyršova koupaliště, bude jedním z podkladů pro zpracování návrhu stavby a studie revitalizace Tyršova koupaliště i koncepční dokument, který na žádost města zpracoval a prezentoval městský architekt v únoru 2022. Autorem článku zmiňované pracovní skupiny se zabývají především provozně-ekonomickými záležitostmi, které nespadají do působnosti architekta. Přestože tyto informace explicitně zazněly již na zasedání zastupitelstva a neúčast architekta v pracovních skupinách byla objasněna, autor článku tuto skutečnost, jakož i podíl městského architekta na projektu, zcela ignoruje.

JH: Moc dobře jsem slyšel dlouhé povídání pana Kiriakovského a musím trvat na tom, že NEZAPOJENÍ městského architekta ani v jedné ze 4 pracovních skupin je buď fatální nepochopení jeho role, a nebo - a to spíše - jeho zjevné přehlížení. A přisadím si - není zářivějšího příkladu, kdy je účast Městského architekta pro budoucnost nadčasového prvorepublikového areálu naprosto zásadní. A to i v jednáních, které na první dobrou nemají s architekturou nic společného. To je DRUHÝ hlavní důvod vzniku článku.
 
MA: .... Není asi co doplnit viz. předchozí. 
 
MĚSTO: Co se týče areálu Zálabí, je nutno upozornit na skutečnost, že dotčené pozemky město v loňském roce teprve nabylo do vlastnictví. Žádný záměr jejich využití, který by mohl být konzultován s městským architektem, tak doposud nebyl rozpracován.

JH: Netřeba jasného záměru vedení města pro první konzultaci - je třeba zahrnutí městského architekta i do prvních - byť třeba hodně obecných - debat o možnostech již koupě a poté i využití pozemků!  Je to člověk odjinud, nezatížený našimi místními stereotypy a tedy s nadhledem osobním a hlavně profesním, který může a měl by být pro město přínosem. PROTO jej tady máme. To je TŘETÍ důvod vzniku mého článku.
 
MA: ... Činnost MA interní / externí, místní / “přespolní” různé modely činnosti mají i různé výhody ale i nedostatky a tím nevýhody. Nastavit správný model v pluralitě, záplavě, inflaci názorů je určitě jediná a ta správná cesta. Bohužel bez vzájemného respektu, komunikace, otevřeného a odborného dialogu se to neobejde, nepůjde a nebude nikdy fungovat.   
 
MĚSTO: V souvislosti s výše uvedeným si dovolujeme uvést stručný ilustrativní přehled dalších akcí, na nichž se městský architekt doposud podílel:
 
- výběr zhotovitele na projekční práce pro přesun městské knihovny do prostor městské spořitelny
- umístění trampolíny v parku Schulzovy sady
- manuál strategie rozvoje veřejného prostranství (o němž sám městský architekt informoval v článku
zveřejněném na webových stránkách města dne 5.9.2022)
- manuál týkající se prodejních stánků (bude v dohledné době dokončen)
- modernizace dopravního hřiště
- projekt úpravy městského hřbitova
- spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci

JH: Moje kritika směřovala k nepochopení, nebo ignorování jeho role. Ani ve snu by mne nenapadlo, že pan architekt Kocourek tady nic nedělá. V každém případě jsem velice rád, že tento seznam vznikl a že si jej mohou přečíst i jeho odpůrci. Všechno to jsou pro rozvoj města velmi přínosné věci. 
 
MA:....  Čím jsem se zabýval? Témat, námětů a podkladů k činnosti, včetně inspirace je zcela jistě dost a dost. Plně je využijme! Pojďme diskutovat ... Ještě doplním a potvrdím manuál pro prodejní stánky a po doplnění obrazových příloh je připraven k projednání a schválení v RM.
Činnost MA od 01.11.2021 do 04.04.2023 obsahuje celkem 27,3 GB, 4 971 souborů, 1 322 složek = O MĚSTĚ, PRO MĚSTO A INSPIRACÍ.

 
MĚSTO: Závěrem nezbývá než zopakovat informace, které rovněž zazněly na zasedání zastupitelstva, a sice že na konci roku 2022 došlo mezi představiteli města a městským architektem k neshodám ohledně vykazování pracovních hodin. Na posledním osobním jednání dne 11.01.2023 bylo městským architektem navrženo, že bude pokračovat ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem za podmínky úpravy smlouvy, jejíž změní navrhne a Rada města Dvůr Králové nad Labem následně věc projedná. Do dnešního dne jsme však žádný návrh na změnu smluvního vztahu neobdrželi, a to ani po písemné výzvě. Autor článku nejen že tuto informaci zcela pominul, ale nadto na jejím základě činí nepřípadné závěry o pomluvě a očerňování osoby městského architekta ze strany některých zastupitelů města.
 
JH: Autor to nepominul. Jen to prostě ignoroval, protože neshody nad vykazovanými hodinami jsou až DŮSLEDEK mé výše uvedené kritiky vedení města. Podobné spory totiž mohou (i nemusí) patřit do scénáře, kterak znepříjemnit život někomu, o koho nestojím. Pan Kocourek bohužel nebyl na jednání zastupitelstva přítomen a nemohl se nařčení bránit. Tedy si to musíte vyříkat mezi sebou.
 
MA:.... Po vyslechnutí audio záznamu ze 3 zasedání ZM dne 23.03.2023 jsem zákonitě nabyl dojmu, že ze strany některých členů zastupitelstva a rady města zaznívají nekorektní, nepravdivé a tendenční informace. Předpokládám a doufám, že na nejbližší RM, případně ZM, mi osobně objasní, co tím bylo myšleno. 
.... Neshody týkající se vykazovaných hodin? Činnost vykazuji jmenovitě panu místostarostovi Ing. Janu Helbichovi, po schválení archivuji. Schváleny mám v tuto chvíli všechny výkazy. Koncem roku 2022 a to konkrétně v průběhu měsíce prosince (nové) vedení města po mně požadovalo striktně k jimi daným termínům odevzdání manuálů pro veřejné prostory, restaurační (před)zahrádky a prodejní stánky. Z mé strany jsem emailem upozornil na časovou náročnost zpracování minimálně u mnou započatých zpracovávaných materiálů restaurační (před)zahrádky a prodejní stánky a pro představu a ilustraci připojil a zaslal rozsah dokončených činností. Následně začátkem roku v měsíci lednu se po dalším jednání situace významně “vyhrotila” a to až do té míry, že práce na manuálech byly zastaveny a na základě položené otázky v průběhu schůzky jsem nabídl i ukončení své činnosti. Následně proběhlo vzájemné jednání dne 11.01.2023 kde jsme měli možnost (obě strany) celou záležitost si vysvětlit, komunikovat a zhodnotit. Vedení města jsem navrhl dvě věci a to dopracování, dokončení manuálů mnou započatých tzn. restaurační (před)zahrádky + prodejní stánky (v kompletní režii MA, bez nároku na jakoukoli úhradu) a upřesnění s výkladem činností MA s konkrétními tématy a plánem úpravy osobní přítomnosti pro rok 2023. Vedení města jsem zaslal dne 3.4. (je to později, než jsem chtěl) a bude projednáno a na programu RM dne 6.4. tohoto roku.
Poznámka: nemyslím že součástí a předmětem plnění jakékoli příkazní smlouvy je zpracování dokumentu(ů), dokumentace atd. od “A do Z”, tento požadavek(y) náleží do Smlouvy o dílo.   

 
MĚSTO: Je jistě legitimní uveřejnit názor, že město nevyužívá služeb městského architekta dostatečně, jakož i názor, že diskuze mezi zastupiteli byla zmatečná či absurdní. Považujeme však za zcela nelegitimní a krajně neseriózní uvádět nepravdivé a tendenčně zabarvené informace, a to obzvláště za situace, kdy autor článku mohl skutečný stav věci snadno zjistit z veřejně dostupných zdrojů.

JH: Mohl, ale pro smysl článku to nebylo podstatné. 
 
MA:.... Nepřísluší mi komentovat. Osobně preferuji otevřenou a ve všech směrech “férovou” konstruktivní debatu, včetně přístupu ke všem informacím a zdrojům.
 
MĚSTO: V případě pochybnosti nebo potřeby upřesnění se rovněž mohl obrátit na pověřené zaměstnance města s žádostí o informace a pokládáme za zarážející, že tak neučinil. Z důvodů výše uvedených Vás tedy žádáme buď o stažení článku „Máme městského architekta, ale víme všechno sami nejlíp“ ze dne 26.3.2023, nebo alespoň jeho přepracování a doplnění v duchu tohoto vyjádření. Nebude-li k tomu z Vaší strany přistoupeno, žádáme Vás v souladu s ustanovením §10 zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, o uveřejnění této odpovědi. Pouze pro doplnění dodáváme, že Ústavní soud ČR svým nálezem č. IV. ÚS 2257/18 ze dne 23.6.2020 připustil aplikaci tiskového zákona i na internetová zpravodajská média.
 
V případě, že tato reakce nebude z Vaší strany reflektována, budeme nuceni zvážit uplatnění ochrany proti neoprávněnému zásahu do pověsti a dobrého jména města soudní cestou. Pevně však věříme, že tohoto postupu nebude třeba.
S pozdravem Mgr. Martin Hampl - vedoucí oddělení

JH: Věřím, že zveřejněním reakcí všech zúčastněných a zejména jejich přečtení vnese konečně jasno do toho, jak by měla být role městského architekta ve městě chápána a využívána.

Připomínáme, že zvukový záznam z diskuse na jednání zastupitelstva města najdete na stránkách města úplně dole pod bodem 26. dikuse. Odkaz ZDE

Jan Holan
autor původního názorové článku "Máme městského architekta, ale víme všechno sami nejlíp" na portále Kralovedvorsko.cz
 

Související články
Máme městského architekta, ale víme všechno sami nejlíp
Vaše komentáře
Trefný nadpis článku, 7.04.2023 16:54, Reagovat
Pan Holan si dal tu práci,aby jasně vyjádřil stav věcí kolem urbanistické situace a co udělá vedení města? Defacto hrozí soudní žalobou. Vrcholná arogance!!! V našem městě chcípnul pes, veškerá jednání jsou na roky a plány se dávají do šuplíku, protože jsou na houby. A zachránit situaci má jakési griloviště v parku a sdílená kola. Ale hlavně, ať jim nikdo nekouká pod pokličku a přes rameno, protože oni přece všechno vědí nejlíp.

Přečteno 1122x
 
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.
04.04.2024 - Výluka traťové koleje je hlášena v úseku Jaroměř - Starkoč - Červený Kostelec ve dnech 12. dubna - 11. května 2024.
01.03.2024 - Kvůli zbořenému mostku je uzavřená silnice 3008 mezi obcemi Úhlejov a Třebihošt. Uzavírka bude z důvodu opravy trvat minimálně do 15. dubna 2024.

Volná pracovní místa

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)

Pečovatel/ka (Pečovatelská služba)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
28.05.2024 19:00 - 28.05.2024 20:30
Cestovatelská přednáška - Řecké ostrovy