Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Bezpečnost

Rozhovor s Janem Štípkem o současném stavu Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Redakce / 27.10.2016
Na zářijovém jednání zastupitelstva města padl návrh na odvolání pověřeného strážníka Jindřicha Hauke. Bod programu byl sice do zastupitelstva přiřazen na poslední chvíli, ale byl předem projednán a schválen radou města - tedy všemi stranami koalice, které tvoří v zastupitelstvu většinu. Nepřijetí tohoto návrhu bylo tedy zarážející.
Do diskuse o tomto bodu jednání totiž ozvali zástupci ČSSD, kteří odvoální pana Hauke nazvali neetickým krokem vzhledem k jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti. Při následném hlasování potom odvolání nebylo přijato. 
Nedlouho po tomto zastupitelstvu se objevila informace o tom, že městská policie (MPDK) přišla o svoji internetovou doménu a tedy nefungují webové stránky (MPDK). Požádali jsme tedy zastupitele pověřeného řízením MP pana Jana Štípka o rozhovor, který by situaci vysvětlil. 


Jaké důvody vás vedly k podání návrhu na odvolání Jindřicha Hauke z funkce pověřeného strážníka?


Jako zastupitel pověřený řízením MPDK, který nese odpovědnost za fungování a hospodaření městské policie, jsem došel k závěru, že není v současné době v nejlepším zájmu MPDK, aby Jindřich Hauke nadále vykonával funkci určeného strážníka. K tomu mě vedla především série manažerských pochybení spojená s řízením MPDK, za něž dostal výtku a které jsem s ním řešil ještě před jeho pracovní neschopností jako jeho nadřízený v rámci pracovněprávních vztahů.

Zároveň je třeba i kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti určeného strážníka zajistit plynulost chodu MPDK, což nelze v plném rozsahu pouze prostřednictvím zástupce určeného strážníka. 
Vzhledem k tomu, že některá pochybení potvrdil také audit, situaci jsem projednal se starostou města, právníky i se zástupci odborové organizace a rozhodl se věc řešit. Následně jsem záležitost předložil na radě města (RM), kde jsem přednesl své argumenty, proč by bylo vhodné zrušit pověření určeného strážníka Jindřicha Hauke. Rada města svým usnesením č. R/541/2016 doporučila zastupitelstvu města zrušit pověření Jindřicha Hauke plněním některých úkolů při řízení MPDK, pověřit plněním některých úkolů strážníka Pavla Chmelíka a schválit rozsah pověření. Poté byl materiál předložen na zasedání zastupitelstva, které jeho zařazení na program zasedání odhlasovalo.

Překvapilo mě, že zastupitelé návrh navzdory usnesení rady města nepřijali. Na základě tohoto výsledku jsem navštívil starostu města s dotazem, zda mám stále jeho podporu jako zastupitel pověřený řízením MPDK.

A máte jeho podporu? Nám pan starosta řekl, že vám doporučil připravit si na prosincové jednání zastupitelstva přesvědčivější materiál, který by odvolání ospravedlnil.


Tato otázka je spíše na starostu města. Já se k této otázce dalšího postupu nebudu vyjadřovat dříve, než ho projednám se zastupiteli města. Nicméně za svým rozhodnutím si stále stojím a důvody, které jsem předkládal radě města se nijak nezměnily.


Souvisí váš návrh odvolání i s aktuálním problémem, kdy městská policie přišla o dlouho budované internetové stránky? Co se přesně stalo? 


Dle mého názoru je otázka webových stránek zbytečně nafouknutá bublina. Stalo se to tak, že faktura (či jakákoliv urgence) za uvedenou službu nedorazila na podatelnu města, a tak nemohla být proplacena, proto doména propadla. Město má jasná pravidla pro uzavírání a naplňování smluv, či objednávek a zde tato pravidla jednoznačně dodržena nebyla. 

Tato urgence zřejmě tedy dorazila do e-mailu objednatele domény - pana Hauke, který web před lety zadával. Tam ale mohlo za dobu jeho pracovní neschopnosti dorazit celá řada důležitých e-mailů. Požádali jste pana Hauke, aby vám důležité informace předával, i když je v neschopnosti? 


Město má zcela jasná pravidla uvedená ve vnitřních přepisech města, jak v těchto případech postupovat. Navíc na všech smlouvách a objednávkách se uvádějí fakturační údaje, kde je jako adresa uvedena podatelna městského úřadu.  
Pan Hauke, podle svého sdělení, musel okamžitě přerušit ze zdravotních důvodů všechny aktivity spojené s výkonem funkce (po dobu své pracovní neschopnosti). V okamžiku, kdy se ukázalo, že pracovní neschopnost bude dlouhodobá, byla přijata potřebná opatření k jeho zastupování.

Jak to tedy nyní bude s webem, jsou někde zachovány články, fotogalerie a vůbec kompletní obsah tohoto webu?


Ano, veškerá data měl k dispozici programátor stránek a v současné době máme již plnou zálohu stránek MPDK.

A budete je tedy nějak obnovovat? Bude web fungovat? Nebo se vytvoří podstránka na webu města, tak jak to mají další městské instituce?


V současné době zvažuji dvě možnosti: zakoupit novou doménu a pokračovat dále, nebo přesunout obsah stránek pod stránky města.
Druhá varianta se mi zdá čím dále výhodnější, a to z následujících důvodů:
- MPDK je orgánem města, a tak by měla i vystupovat, 
- město má své oddělení vztahů k veřejnosti (VKV), kde jsou zaměstnaní profesionálové, kteří již tuto práci dělají,
- ušetříme finanční prostředky za provozování stejné služby.

Můžete nám ještě říct, jak se za poslední roky městská policie změnila? Co všechno se podařilo vyřešit a co naopak nikoliv?


MPDK rozšířila své řady o 3 strážníky a zřídila pět nových pracovních pozic asistenta prevence kriminality (APK), které jsou hrazeny z dotačních fondů Úřadu práce. Asistenti prevence kriminality byli začleněni k zajištění bezpečných přechodů pro děti a mládež a zároveň jejich pochůzkovou činností získala MPDK pět párů očí v ulicích města.

Dále byla zřízena pozice operátora kamerového systému, který kontroluje výstupy kamerového systému. Jeho přičiněním bylo zjištěno více jak 300 přestupků v dopravě a odhaleno několik viníků dopravních nehod a v neposlední řadě bylo zajištěno přivolání pomoci ženě, která měla zdravotní problémy. Osobně vidím obrovský přínos této pozice, jedná se o preventivní opatření, které svým způsobem supluje hlídkovou činnost a to jedním zaměstnancem na 16 místech na jednou.

Strážníci začali při své práci využívat moderní technologie, např. mobilní aplikace Gemos, byli vybaveni mobilními kamerami, při své práci využívají také nových kamerových bodů. Co se týká výstroje a výzbroje, byli kompletně přezbrojeni a vybaveni neprůstřelnými vestami.
Naopak se zatím nepodařilo zajistit zkrácené číslo 156 pro MPDK a také se nepovedlo dokončit plánovanou reorganizaci MPDK, která je nutná hlavně z důvodu změny legislativy, priorit úkolů MPDK a zvýšení efektivity její práce.

Děkuji za rozhovor

Jan Holan

foto: portrét je ze stránek města, auta jsou z nyní neaktivního webu

 
Vaše komentáře

Přečteno 1069x
 
22.07.2024 - Pozor na odkloněnou trasu na železniční trati Prahy - Hradec Králové - Trutnov: rychlíky linky R10 budou během plánované výluky zastavovat místo stanice Praha-Libeň ve stanici Praha-Vysočany od úterý 16. července nepřetržitě do soboty 24. srpna 2024.
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí