Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Neoficiální zápis z prosincového zastupitelstva města Dvůr Králové

Redakce / 11.12.2019, Dvůr Králové nad Labem
Zasedání zastupitelstva může mít několik podob: může se jen hlasovat bez zajímavých diskusí, nebo se může jednat o setkání lidí, kteří mají skutečný zájem ve městě věci řešit - a to i před občany. Myslím, že všichni občané přítomní na zastupitelstvu, ale možná i někteří zastupitelé jsou vděčni trojici z ODS - Bohutínská- Hroneš - Bém, kteří se ptají na okolnosti jednotlivých bodů programu. Svými dotazy tak dávají prostor pro odpovědi, které vedou minimálně k zamyšlení, ale hlavně přehledu o tom, jak věci fungují.
 

Přístup k informacím

Začnu koncem celého zasedání, kdy paní zastupitelka Bohutínská požádala vedení města, aby zastupitelé měli komfortní přístup ke všem informacím z jednání Rady města. V tomto případě měla na mysli přílohy, na které se materiály z Rady odkazují a které ani zastupitelé nevidí. Znovu se tak otevřelo téma ze začátku volebního období, na které tehdy poukázaly zastupitelka Marta Staníková Pešková a Veronika Tomková. Požádaly pana starostu, zda by mohli zastupitelé v 21. století mít i jiný přístup k zápisům z Rady města včetně podkladových materiálů, než je nyní nutná osobní návštěva kanceláře asistentky starosty. Vysvětlovaly, stejně jako paní Bohutínská, že práci zastupitele vykonávají při své práci na plný úvazek a nemají časový prostor na čtení zápisů ve fyzické podobě na úřadě. Pan starosta slíbil, že se pokusí situaci vyřešit tak, aby byla pro všechny komfortní.

Co se týče přístupu k informacím, tak by bylo dobré se také zamyslet nad systémem hlasování na ZM, ale i na jednání Rady města, kdy občané nemají šanci v zápisech, ale ani na místě ( u ZM) zjistit, jak kdo hlasoval. Tak třeba je to bod do diskuse na dalším zasedání ZM.


Technické služby - financování a kontrola

Zároveň se zastupitelé i občané včera díky dotazům dozvěděli, že na zasedáních Rady se živě diskutuje o kvalitě práce odvedené Technickými službami a že vedení města již dostává pravidelné výkazy od pana ředitele. Možná i to byl důvod, proč nebyl na začátku jednání ZM odsouhlasen navrhovaný další bod programu (navrhovala ODS): odvolání ředitele TSm Jana Horsáka. Návrh neprošel hlasy 8 x 6 x 4 (8 pro, 6 proti, 4 se zdrželi). V diskusi se však ještě dále vedla debata o tom, jakým způsobem a kdo práci TSm kontroluje, kdy paní Tomková připomněla, že na finančním výboru přijali doporučení zpřísnit kontrolu výkonů práce TSm.


Financování TSm

U Technických služeb ještě chvíli zůstaneme. V diskusi vyšlo najevo, že město na začátku roku požádalo ředitele Technických služeb o snížení jeho rozpočtu oproti minulým rokům z důvodu napjatého rozpočtu. Zároveň jej však požádalo o ledování plochy zimního stadionu již od srpna, ačkoliv se s tím v rozpočtu nepočítalo. Jedním z bodů včerejšího programu tak bylo v rámci rozpočtové změny navýšení rozpočtu TSm o 5 mil. Kč - ano, těch 5 mil. Kč, které na začátku roku vedení řediteli TSm “vzalo”, a snížil se mu tak rozpočet. Konkrétně pan ředitel uvedl položku “čištění komunikací a úklid města”, kdy v roce 2018 měl k dispozici 3,980 mil. Kč, letos pouze 2 mil. Kč (k 30.10.2019) - a to rostou ceny odložení odpadu. 

Pokud by se tento bod týkající se dofinancování TSm neodsouhlasil, nebo město tyto peníze nemělo, zaměstnanci TSm by nedostali výplaty a neproběhla by ani prosincová údržba města včetně zimní údržby komunikací. Paní místostarostka Jiřičková, která má rozpočet v gesci, připustila, že čekali, jak to na konci vyjde. V tak napjatém rozpočtu, jaký město letos má (schodek 137 mil. Kč, z toho 100 mil. Kč kontokorentní úvěr), se 5 mil. Kč našlo. Pan Bém se opakovaně ptal, zda má pan ředitel možnost s navrženým rozpočtem nesouhlasit. Paní místostarostka připomněla, že rozpočet TSm se projednává ve velkém fóru a potom jej schvaluje zastupitelstvo.


Místní poplatky

Byly přijaty obecně závazné vyhlášky, které upravují pravidla a výši místních poplatků. O změně výše poplatků za psy, svoz komunálního odpadu, ale i vodného a stočného, jsme již psali zde. Jedinou novinkou u těchto poplatků je vyjmutí z plátcovství poplatku za pobyt u škol zřizované městem, ostatní organizace bohužel nebylo možné do této výjimky zahrnout.

Diskutovaným bodem se stal poplatek za využívání veřejného prostranství (v majetku města) u bodu týkajícího se cirkusů, kdy Veronika Tomková navrhovala navýšit sazbu z 10 Kč na 100 Kč u cirkusů, které mají a cvičí živá zvířata. Odsouhlasen byl nakonec původní “ministerský vzor”. Potlesk obecenstva si zasloužil příspěvek pana zastupitele Hroneše, který připomněl, že cvičení zvířat je součástí všech klasických cirkusů a že si nemyslí že by tato zvířata trpěla. Navíc cirkusy mají možnost ve Dvoře Králové využívat nejen městské pozemky. 


Změna územního plánu

V tomto roce byla schválena již 3. změna územního plánu. V září se konalo mimořádné zastupitelstvo, na kterém se schvalovala 2. změna územního plánu.


Cena za vodné a stočné

Cena za vodné a stočné se od 1. 1. 2020 zvýší o 8 Kč na 91,31 Kč/m3 vč. DPH (vodné 28,60 Kč/m3 bez DPH a stočné 50,80 Kč/m3 bez DPH). Již v materiálu však bylo uvedeno, že se chystá od 1. dubna snížení DPH z 15 na 10 % a jak pan Helbich odpověděl na dotaz zastupitele Béma, potom by město muselo snížit cenu za vodné a stočné na konečných 87,34 Kč/m3 vč. DPH.

Původně se Rada města rozhodovala mezi 3 návrhy na cenu vodného a stočného. Vybrala návrh, ve kterém se zvyšuje cena “jen” o 8 Kč, ovšem i díky tomu, že město sníží nájem Měvaku o 3 mil. Kč. Pan Bém připomněl, že součástí zápisu z poslední dozoročí rady Měvaku je návrh, aby nájemné zůstalo stejné jako v roce 2018. Nájemné se totiž v plné výši vrací do obnovy vodovodní a kanalizační sítě, která je ve Dvoře Králové ve špatném stavu. Vedení města uvedlo, že zápis nemá k dispozici - předseda Jan Štípek jej členům Valné hromady stále nedodal. 

Pan Hroneš tedy požádal o návrh usnesení, kde by cena za vodné a stočné byla taková, aby mohlo docházet k potřebné obnově a rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě. Jeho návrh nebyl schválen (hlasy pro 8, proti 10, zdržel se 1), byl přijat původní návrh usnesení.

V materiálu byl jako důvod zvýšení ceny vodného a stočného zmíněn: nárůst nákladových položek energie, nárůst cen u externích dodavatelů, nárůst nákladů spojených s poruchami zejména na vodovodním potrubí (viz kritika pana Hroneše), náklady spojené s čištěním odpadních vod (režijní náklady jsou součástí kalkulace vodného a stočného), nově také odpisy plynoucí z pořízení stávající ČOV. Odpisy jsou zároveň jediným zdrojem pro obnovu objektu ČOV a jsou nastaveny na 13 mil. Kč/rok. Měvak však čeká náročná rekonstrukce objektů a technologie ČOV. Již na zasedání ZM týkající se odkupu ČOV bylo zástupcem bývalého provozovatele upozorněno na havarijní stav plynojemu. Kromě této investice čeká Měvak také platba daně z převodu nemovitosti, kterou platí kupující. 


Smlouva s Antonínem

Zastupitelstvo schválilo odstoupení města od smlouvy s panem Martinem Antonínem. V materiálu tohto bodu programu, zpracované právním oddělením úřadu (Zdeněk Lokvenc) se píše o tom, že právě jednání pana Antonína, tedy nedodržení smlouvy, vedlo vedení města k nákupu stávající ČOV. “V důsledku neochoty Martina Antonína jednat o prodeji pozemků bylo město Dvůr Králové nad Labem, které mělo po celou dobu v úmyslu realizovat projekt výstavby nové ČOV, nuceno akcentovat jednání s vlastníky stávající ČOV, neboť za situace, kdy město Dvůr Králové nad Labem nevlastní pozemky, na nichž má výstavba ČOV probíhat a vlastník pozemků není k jejich prodeji svolný, resp. na opakované výzvy k odkupu dokonce ani nereaguje, nelze v projektu výstavby nové ČOV pokračovat.”


Rozpočtová opatření

Asi málokdo se v rozpočtu a rozpočtových opatřeních vyzná, pokud nezná souvislosti. Ovšem je zřejmé, že po schválení 5. rozpočtové změny má město:

  • příjmy ve výši 433 mil 562 351, 
  • výdaje 571 093 911 Kč, 
  • financování 137 milionu Kč. 

Schodek, který tvoří téměř třetinu rozpočtu, je pokryt zůstatkem z minulých let a smlouvami o kontokorentním úvěru ve výši 100 milonu Kč. Právě u tohoto bodu (rozpočtové opatření) se pan zastupitel Bém ptal na neinvestiční výdaje ve výši 4,9 mil. Kč pro TSm a paní Bohutínská poukázala na nemožnost vidět přílohy z jednání Rady. 

Návrh 5. rozpočtového opatření schválen v poměru hlasů 15 x 2 x 2.


Rozpočet na rok 2020

Zde doporučuji si počkat na audiozáznam, protože z odpovědí na otázky Bém-Hroneš-Bohutínská jsme se mohli dozvědět, jaké jsou plány bytové výstavby ve městě (Sylvárov), zda se řeší možnost zavedení pacení parkovného na nám. TGM a v Palackého ulici (nákup nových parkovacích automatů), že jsou vyčleněny peníze na projektovou dokumentaci týkající se nového bazénu na Tyršově koupališti, došlo k navýšení peněz na projektovou dokumentaci na Městskou tržnici, řeší se na důraz sportovní komise sportoviště pod Hankovým domem, technické služby budou pořizovat nový svozový automobil, kdy podvozek starého prodá, a že projekt budovy městské spořitelny (projednáváno v rámci diskuse o šetření peněz z rozpočtu) čeká na výtah, bez něhož se nic nového v objektu v rámci dotačních titulů dělat nedá. Zároveň se v tomto rozpočtu počítalo s částkou za prodej domu, který je v majetku města a který částečně nedávno vyhořel. Počítá se i s prodejem domu čp. 115 v Palackého ulici.

Pan Hroneš navrhl, aby se do rozpočtu roku 2020 zanesl řádek Krytý bazén, který mělo vedení ve svém volebním programu. Pan Helbich připomněl, že existuje studie na krytý bazén (25 m dlouhý, 4 dráhy - a to vedle zimního stadionu z roku 2010, kdy se žádalo o dotaci). Pár minut se na zasedání hledal 3D model, který si většina přítomných pamatovala z kanceláře pana Béma. (Ať už se najde nebo ne, studie existuje, jak řekl pan Rudolf - odbor VUP). Vedení města prozradilo, že v nejbližší době proběhnou jednání o možné výstavbě aquaparku nejmenovaného investora na soukromých pozemcích u ZOO.


Nový bod programu

Z programu byly staženy 2 body - bod 10 týkající se financování osadních výborů a bod v majetkových záležitostech.

Zároveň byly navrženy nové 2 body programu: odvolání ředitele TSm (návrh ODS) a Doplnění sochy Súdána o zbytky jeho zakonzervované tkáně (Tomková). Bod týkající se TSm nebyl schválen, bod paní Tomkové ano (14 x 1 x 3). U bodu paní Tomkové se jedná o možnost usazení zakonzervované tkáně skutečného Súdána do plastiky na kruhovém objezdu u Oční školy (dle slov autorky návrhu “uřízeneme si kousek ocásku ze zakonzervované tkáně, která se posílá zpátky do Afriky, dáme do tubusu a autoři uloží do těla nosorožce”).


Diskuse

V diskusi navrhla paní Bohutínská změnu pořadatele farmářských trhů na nám. TGM, kdy tam, dle jejích slov,  nyní hlavně plápolají trenky. Paní místostarostka ji ujistila, že nyní se znovu zadává výběrové řízení a uvidí se, kdo se přihlásí.

Pan Bém se zeptal zástupce Karsitu - Jana Kříže - zastupitele, na aktuální situaci ohledně výstavby v průmyslové zóně Zboží. Pan Kříž ujistil přítomné, že žádná žaloba na město se nepřipravuje, ani Karsit nestaví jinde - prý jde o drb. Dodal, že nyní se doplňují ze strany Karsitu vyjadřovačky a další dokumentace na úřadě v Trutnově, aby mohlo být řízení znovu zahájeno. Nálada však dle něj v Karsitu není pozitivní: čekají na stavební povolení 3 roky a tlak v automobilovém průmyslu je nyní velký. Hydraulický lis je srdce továrny a oni ho potřebují někam umístit.

Kateřina Sekyrková
 

Související články
Zastupitelé budou schvalovat koupi místní ČOV
Prosincové zastupitelstvo bude ve Dvoře Králové schvalovat zdražení vody, svozu odpadu i poplatku za psa
Výzva k odvolání ředitele Technických služeb města Dvůr Králové nad Labem

 
Vaše komentáře
Recese?Aleš, 15.12.2019 22:10, Reagovat
Nevím jestli návrh paní Tomkové měl být nějakou recesí, ale ocásek ať si ZOO vystaví ve svém muzeu a politici neprzní hotové umělecké dílo.

Pokud to recese nebyla, tak mám pocit, že to má být asi nějaký "pomníček" paní Tomkové.
Kam ta naše komunální politika spěje, když se na jednání zastupitelstva řeší takové kraviny...
 
 
Přečteno 3197x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
InzerceVolná pracovní místa
Kuchař/ka (Domov důchodců)


Odborný referent (Město Dvůr Králové n. L.)

Sociální pracovník (Město Dvůr Kr. n. L.)

Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
1.01.2021 - 31.05.2021
ŽIJEME NA KRÁLOVÉDVORSKU
6.05.2021 19:00 - 6.05.2021 23:30
BlueFest Online