Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Názory/komentáře > Jaroslav Macháček

Povolební vyjednávání v Choustníkově Hradiššti

Redakce / 28.10.2018, Choustníkovo Hradiště
Pokud vás zajímá, jak dopadly komunální volby a povolební vyjednávání v Choustníkově Hradiššti, připravil jsem pro vás následující řádky.
 
Na úvod je třeba uvést, žže je tomu poprvé od roku 1998, kdy byla utvořena více nežž jedna volební strana. V předchozích volebních obdobích zde kandidovalo pouze Sdružžení nezávislých kandidátů Hradišště (dále jen „SNK Hradišště“) a o volby mezi místními občany nebyl velký zájem. Proto i volební účast byla mizerná.

V tomto volebním roce to ale bylo jinak. Někteří z vás možžná četli mé předchozí příspěvky (viz související články pod textem - pozn. redakce), a tudížž věděli, žže již politická situace nebyla ažž tak jednoznačná a Choustníkovo Hradišště zažžilo nějaké komplikace. Díky nim vzniklo druhé sdružžení nezávislých kandidátů, a to strana Alternativa pro Hradišště (dále jen „Alternativa“), ve které jsem o mandát zastupitele bojoval i já. Našše strana se vymezila proti předchozímu vedení obce a deklarovala, žže by si komunální politiku představovala jinak. 
Vytvořili jsme poměrně obsáhlý volební program, se kterým jsme oslovili našše občany a pokouššeli se je přesvědčit i při osobních mítincích. Za našši stranu kandidovalo i několik zastupitelů, kterým také připadala situace v obci neudržžitelná. Výsledkem bylo, žže SNK Hradiště ztratilo z patnácti zastupitelů sedm mandátů, které připadly nám. Ačkoliv jsme tedy volby prohráli, bylo to s nejtěsnějšším možžným výsledkem 7:8. Toto považžuji za značný úspěch, a to i s ohledem na to, žže jsem byl na kandidátce za Alternativu na prvním místě, ačkoliv jsem v obci „přistěhovalec“ a mnoho lidí mě ješště osobně nezná. A to je zásadní věc při rozhodování voličů v menšších obcích. Z těchto důvodů mám za to, žže kdo mě volil, volil mě zejména proto, žže chce v obci změnu. Voleb se nakonec zúčastnilo téměř 63 % voličů, cožž byl skvělý výsledek.

Ihned po zveřejnění volebního výsledku jsme se lídři obou kandidátek seššli na jednání mezi čtyřma očima, kde jsme si nastínili, jakým způsobem bychom si představovali dalšší povolební vývoj. S Ing. Voglem, lídrem SNK Hradišště, jsem řeššil, jakým způsobem se dívá na nášš volební program a v jakých bodech se sejdeme. Zatímco Alternativa je ochotna podpořit vššech 11 bodů volebního programu SNK Hradišště, obráceně to tak jednoznačné není. Nicméně na převážžné větššině bodů volebního programu jsme nalezli shodu. Nebyli jsme ovššem zajedno v možném personálním obsazení budoucí rady obce. Ačkoliv Alternativa nepopírá, žže vítězná strana má morální právo zvolit si starostu, vzhledem k tomu, žže ji volila pouze mírně většší polovina voličů, neměla by být zcela dominantní. Ing. Vogl vššak nastínil, žže by rada obce měla být složžena z jejich strany, nicméně by do rady přijali pouze mou osobu. S tím jsem vyjádřil nesouhlas a jednání jsme v přátelském rozpoložžení ukončili.

Dalšší schůzka proběhla v šširšším kolektivu, kde jsme se seššli téměř vššichni zvolení zastupitelé z obou stran. 
Na této schůzi probíhalo rovněž jednání o volebním programu, kde jsme již řeššili zejména sporné body, na kterých jsme ani zde nenaššli shodu, ačkoliv v některých bodech připustilo SNK Hradiště možžnou toleranci. Následně doššla řeč na obsazení postu starosty, místostarosty a dalšších členů rady obce. SNK Hradišště se vyjevilo se stejným názorem, jaký je uveden výšše. Starostou by měl být lídr SNK Hradišště Ing. Vogl, místostarostou pan ŠŠmíd, předchozí místostarosta obce, dlouholetý radní (několik volebních období) a zejména, tchán budoucího starosty Ing. Vogla. Dalššími radními by podle nich měl být MUDr. Záplata, který byl v radě obce i v předchozích dvou volebních obdobích a Ing. Koubová, rovněžž dřívějšší radní. Za Alternativu by do rady vzali pouze mě. S tím ovššem našše strana vyjádřila zásadní nesouhlas. Zejména se nám nelíbilo to, žže by ve dvou nejvyšššších funkcích v obci měly stanout spřízněné osoby a pak také to, žže by měla být rada obce obsazena stejnými osobami jako v minulosti, tedy by vznikla staronová rada. Na to jsme odvětili, žže kdyžž jsme se proti dřívějššímu fungování obce před volbami vymezovali, nebylo by férové vůči našším voličům, abychom nyní na tato slova zapomněli a dělali, žže je to takto v pořádku. Podali jsme naopak protinávrh, žže vzhledem k polovičnímu rozdělení mandátů by jedna strana měla mít nárok na obsazení funkce starosty a jednoho radního a druhá strana 3 radní. SNK Hradišště, jako vítěz voleb, by si měla vybrat, co z toho preferuje. To ovššem protistrana absolutně zavrhla a Ing. Vogl následně nabídl, žže by za Alternativu mohla jít do rady obce ješště paní Čížžková. Jiného kandidáta z našší strany nepřipustili. Padlo několik osobních invektiv na našše kandidáty, cožž bylo poměrně nepříjemné a ne přílišš věcné. Nicméně, i to asi patří k povolebnímu vyjednávání. Na tomto jednání jsme se tedy na dalšším postupu nedohodli a s tím se rozeššli.

Následně jsem jednal jižž jen s Ing. Voglem a domlouvali jsme se na možných variantách. Shodli jsme se na tom, žže by jednání mělo v šširšším složžení pokračovat. Ing. Vogl se ovššem vyjádřil, žže trvá na obsazení postu místostarosty vlastním tchánem, pokud bude zvolen do funkce starosty. Pro mne velkým překvapením bylo, kdyžž mi Ing. Vogl oznámil po schůzi zastupitelů ze SNK Hradišště, žže jižž nemají zájem s námi dál jednat a nechají všše ažž na ustavující jednání zastupitelstva, které v hlasování o postech rozhodne. To nám připadalo velmi nevhodné, nicméně s tím nemůžžeme nic dělat. Znamená to, žže našše strana pravděpodobně zůstane v plné opozici, jelikožž SNK Hradišště má, sice těsnou, ale větššinu. Tudížž si všše můžže rozhodnout samo. S tím bohužžel nic nezmůžžeme.

Ustavující jednání zastupitelstva proběhne ve středu 31. 10. 2018 od 18:30 v obecním domě v Choustníkově Hradiššti (obvyklé místo), a pravděpodobně bude velmi zajímavé, jak to dopadne.
Pevně doufám, žže se ho zúčastní co největšší počet občanů, aby viděli, jak vítěz voleb naložží s vyjádřenou důvěrou. Alternativa nabízí SNK Hradišště možžnost, aby Ing. Vogl přijal za místostarostu mě, jako lídra druhé strany, a dalšší členy rady aby tvořily jiné osobnosti, nežž které figurovali v minulé radě. Sice nepředpokládám, žže by s tím SNK Hradišště souhlasilo, spolupráci obou lídrů označil MUDr. Jadrný (zastupitel a kandidát Alternativy na druhém místě) jako potřebné Bi-turbo. Toto je samozřejmě velká nadsázka, myslím si ale, žže by taková spolupráce mohla být velmi vhodná. Proto prosím, držžte Choustníkovu Hradišti palce, aby mělo pro příští čtyři roky nejlepšší možžné vedení a aby obec konečně začala kvést.

Jaroslav Macháček
lídr Atlernativa pro Hradiště
 

Související články
Netradiční vítání občánků v Choustníkově Hradišti, aneb, když na vás zapomenou...
Místostarosta obce Choustníkovo Hradiště odstoupil, obec je bez vedení
Choustníkovo Hradiště má nové vedení, zvolilo nově 2 místostarosty

 
Vaše komentáře
Jaroslav Macháček, 30.10.2018 07:50, Reagovat
Podle Vás je dobře vše „tutlat pod pokličkou“ a lidem, kterých se to týká nejvíce, nic neříct? Potom jim pouze sdělit, takto jsme se domluvili, a vám do toho nic není? Nemyslím si, že by měl být velký rozdíl mezi velkou a malou obcí v tom, jaké informace svým občanům poskytneme. Pitom zejména města (např. i Dvůr Králové) o svých povolebních vyjednáváních informují i v jejich průběhu (resp. informace podávají různá politická uskupení). Tedy dělám naprosto to samé. Navíc do voleb jsem šel s tím, že hodlám poskytovat občanům informace, což se v obci téměř nedělo. Nějaké pouliční tamtamy, které sdělují „zaručeně pravdivé“ informace opravdu nefungují. Alespoň nyní před volbami se nesly obcí pravděpodobně záměrně uvedené lživé informace o záměrech naší strany (Alternativa pro Hradiště). Proto je podle mě lepší, pokud se informace zveřejňují, a vůbec nejlépe písemně. Potom totiž nemůžete tvrdit: „ale já jsem to tak nemyslel“ nebo „to sis vymyslel, to jsem nikdy neřekl“. A v tom právě spočívá ta mnou požadovaná transparentnost, kterou jste vůbec nepochopila.
Co se týká „kvetení obce“, opravdu si myslíte, že nebylo možné v dobách otevřené peněženky EU a ČR na rozvoj obcí dostat taky nějaké peníze, jako ostatní obce v okolí? Abyste mě nechytala za slovo, rovnou uvádím, že se jedná o nadsázku, že Choustníkovo Hradiště nějaké prostředky čerpala, ale bohužel „zatraceně“ málo. Teď už těch peněz tolik neteče, takže jsme nejlepší dobu promarnili. V tom právě vidím tu uvadlost obce. Nemusíte se mnou souhlasit, vyjadřuji jen svůj osobní názor…
P.S. Můžete mi prosím objasnit, jak si představujete transparentnost? 
Katka Krobotová, 28.10.2018 18:42, Reagovat
Jakkoli byla v ChH situace před volbami složitá a povolební jednání jsou velmi obtížná, obraz, který autor článku o naší obci podal, není pravdivý. ChH není obcí, která musí čekat na svého zachránce, aby "konečně začala kvést."
Je to normálně fungující obec, kde se vedení mnohé povede a sem tam něco nepovede. Jako všude.
Považuji (opět) za nevhodné referovat takto podrobně o povolebních (a jakýchkoliv jiných) jednáních. Transparentnost znamená něco jiného.
 
 
Přečteno 1834x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
07.01.2021 - Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna.(Zdroj: ministr Blatný po jednání vlády)
18.12.2020 - Hledá se pes - Včera večer kolem 17 hodiny se zaběhl hnědý labradorský retrívr v okolí Raisova Sylvárov. Ale nyní už může být kdekoliv. Jmenuje se Jaller (džaler), ale bohužel je starý a už neslyší. Pod okem má bulku. Pokud jej někde zahlédnete volejte prosím na telefon Patrik Hroneš - 602 166 660, nebo i na Městskou policii.
03.12.2020 - V neděli 13. prosince 2020 začne platit nový železniční jízdní řád.

InzerceVolná pracovní místa
Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Sociální pracovník (MěÚ Dvůr Kr. n. L. - OSPOD)

Metodik/metodička kvality (PS Dvůr Králové n. L.)


Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí