Vyhledej
Královédvorsko > Historie > Varhany

Varhany na Královédvorsku z počátku 20. století

Varhany na Královédvorsku - 5. díl - Hajnice, Třebihošť, Dubenec, Lanžov, Kohoutov

Vít Havlíček / 4.09.2016
V pátém dílu cyklu o varhanách na Královédvorsku budu pokračovat v popisu spíše menších varhan, které vznikly na počátku 20. století. Zahrnuty zde budou i příklady necitlivého a nevkusného umístění elektroinstalace či jiných předmětů na mnohdy cenné nástroje. Z přiložené fotodokumentace tento častý nešvar pozná na první pohled i laik.

Většinu varhan popsaných v tomto dílu sdružuje kromě podobné doby vzniku i jistá konstrukční podobnost. Ve všech předchozích dílech jsem charakterizoval varhany s mechanickou trakturou. V tomto již převažuje (kromě Třebihoště) pneumatická traktura, kde přenos mezi klávesou a píšťalovým ventilem zajišťuje stlačený vzduch. Jak jsem již psal, každý systém má své výhody i nevýhody. Jednou z výhod pneumatické traktury je lehký chod kláves i při velkém množství rejstříků. U mechanické traktury je u velkých nástrojů hra fyzicky o mnoho náročnější, každá klávesa vyžaduje ke stisku větší síly. Výhodou mechanické traktury je ale přesný chod kláves, který může varhaník ovlivnit do nejmenšího detailu. U pneumatické traktury je značnou nevýhodou zpoždění, které vzniká mezi stiskem klávesy a rozezněním píšťaly, což je u mechanické traktury minimální.


Hajnice - kostel sv. Mikuláše

Barokní kostel sv. MikulášeHajnice - kostel sv. Mikuláše - prospekt v Hajnici působí prostorným dojmem. Zdejší varhany jsou ale spíše menší, i když prospekt vypadá obzvlášť na fotografii majestátně. Postavil je vídeňský varhanář Franz Josef Swoboda v roce 1906 s touto dispozicí:

Manuál (C - f3, 54)  
Principal 8´ 
Bourdon 8´
Salicional 8´
Engelstimme 8´
Oktav 4´
Mixtura 2 2/3´

Pedál (C – d1, 27)
Subbas   16´
Octavbas  8´

Octavkopplung ausw., Octavkopplung abw., Normalkopplung, Normalkopplung Ped., Ped. Octavkoppl., I. man/Ped., P-Mf-F-FF-Pl 

Hajnice - kostel sv. Mikuláše - hrací stůlU dispozice jsme se již zmínili o rejstřících, jejich názvech a stopách. U tohoto i dalších pneumatických nástrojů nalezneme i další pomocná zařízení – spojky, volné a pevné kombinace a další.

Spojky jsme již v jednom z dílů popsali, ale zde se setkáváme s další variantou – superspojky a subspojky. Pneumatická traktura totiž umožňuje různá propojení, které by bylo u mechanické traktury těžko proveditelné. Při zapnutí superspojky zní s daným stisknutým tónem i jeho vrchní oktáva, u subspojky jeho spodní oktáva. To do jisté míry rozšiřuje zvukové možnosti nástroje, zejména v oblasti síly výsledného zvuku. U hajnických varhan jsou názvy v německé mutaci (zcela běžné také u řady dalších varhan) a jde o všechna slova obsahující „kopplung“ – spojky (Octavkopplung je právě superspojka).

Pevné a volné kombinaceHajnice - kostel sv. Mikuláše - hrací stůl - detail se prosadily až ve 20. století. Pevné kombinace jsou skupiny rejstříků nastavené varhanářem, většinou podle běžně užívané dynamické škály od piana po fortissimo. Zapnutí všech rejstříků se nazývá Tutti. Touto kombinací většinou vrcholí řada pevných kombinací. Často bývá mezi tyto kombinace zařazeno i Pléno, což je výběr základních, zejména principálových hlasů i s charakteristicky znějící mixturou, která dodává varhannímu plénu typický lesk. Volné kombinace fungují na stejném principu předvolby rejstříků, ale v tomto případě si je volí varhaník sám.

U výše uvedené dispozice se nalézají kromě výše zmíněných spojek jen pevné kombinace (P-Mf-F-FF-Pl). Pl zkracuje slovo pléno, ale v tomto případě jde o Tutti.

Varhany v Hajnici ovládané z volně stojícího hracího stolu jsou již mnoho let nefunkční a zasloužily by si generální opravu. Funkční varhany od téhož stavitele a s téměř stejnou dispozicí nalezneme v kostele Umučení sv. Jana Křtitele v Solnici.


Třebihošť - kaple Nanebevzetí Panny Marie

Třebihošť - kaple Nanebevzetí Panny Marie - prospektNa úpatí Zvičiny leží kaple Nanebevzetí Panny Marie v Třebihošti, v níž se ukrývají jednomanuálové varhany s pedálem postavené Josefem Rejnou a Josefem Černým v roce 1910.

Nevelký nástroj o čtyřech rejstřících má tuto Třebihošť - kaple Nanebevzetí Panny Marie - hrací stůldispozici:

Manuál (C - c3, 49)  
Principal 8´ 
Bourdun 8´
Fugara 4´

Pedál (C – f, 18)
Subbas 8´
 
Václav Uhlíř ve své knize Varhany královéhradecké diecéze mylně uvádí u Subbasu šestnáctistopou polohu, jde ale o osmistopý rejstřík.
Třebihošť - kaple Nanebevzetí Panny Marie - hrací stůl - detailZajímavé je ovládání rejstříků, které vypadají jako táhla, ale zapínají se sklopením dolů. Jako nedostatek lze hodnotit příliš hlučný motor, který je napojen klikovou hřídelí na páku (původně ovládanou ručně). S tím souvisí i nedostatek vzduchu potřebný při hře. Při zapnutí všech čtyř rejstříků totiž varhany při akordické hře přestávají hrát. Neobyčejný je i rozsah pedálu, který je pouze do f.


Hrací stůj je stejně jako v Kocléřově Třebihošť - kaple Nanebevzetí Panny Marie - štítek s věnovánímU Studánky na boku varhanní skříně. Na ní se nad manuálem nachází štítek s věnováním: „Věnoval Jan Vojtěch v Třebihošti č. 68 1910“.

Netradiční je i umístění pevné kombinace Forte, což je v tomto případě Tutti. U čtyřrejstříkových nástrojů se pevné kombinace příliš nevyskytují.

Varhany jsou jinak funkční a po zvukové stránce docela zajímavé. Nejsou zde obsaženy vyšší rejstříky, což je v rámci dobového kontextu zcela normální jev.


Necitlivé umístění elektroinstalace u varhan

U varhan v Třebihošti musím zmínit jednu podstatnou věc, která se týká vztahu k varhanám. Většina varhaníků, varhanářů, ale i „pouhých“ obdivovatelů varhan má k tomuto nástroji přirozený respekt. Tato úcta nedovoluje chovat se nepatřičně, natož jakýmkoliv způsobem do varhan neodborně zasahovat. Přesto se najdou tací, kteří se k varhanám chovají více než nevkusně. Pominu-li neodborné zásahy diletantů a nekvalifikovaných varhanářů, dostáváme se k samostatné kategorii, kterou je zavedení elektroinstalace.

Hlavní organolog NPÚ Petr Koukal ve své knize Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana o této problematice píše: „Specifickou kapitolou je působení „elektrikářů“. Jejich výtvory, připevněné na varhany často proti současným bezpečnostním předpisům, někdy připomínají malou elektrárnu. Extrémním případem je instalace elektrického rozvodu do vnitřku varhan přímo na historické píšťaly či jiné části varhanního stroje.“ Jeho kniha se věnuje památkově chráněným varhanám, ale respekt si v tomto ohledu zaslouží jakékoliv varhany. Rovněž k tomu dodává: „Veškeré elektrické vedení včetně spínačů je třeba z památkově chráněných varhan a jejich částí odstranit. Spínač elektroventilátoru se dá umístit mimo varhany, osvětlení lze řešit například přenosnými stojany.“

Velichovky - kostel Proměnění Páně - spínače na hracím stoleJako příklady nevkusného umístění elektroinstalace či jiných předmětů můžeme zmínit několik příkladů z okolí. Například ve Velichovkách je přímo na historickém hracím stole přišroubovaná deska s dvěma vypínači.
V Horní Brusnici jsouHorní Brusnice - kostel sv. Mikuláše - elektroinstalace na hracím stole historického nástroje kromě často užívaného spínače „Tahem zapni, stiskem vypni“ naistalovány i pojistky.


Třebihošť - kaple Nanebevzetí Panny Marie - elektroinstalaceU varhan v Třebihošti je vedle hracího stolu dokonce celá rozvodná skříň.V Lanžově, který bude zmíněn níže, Lanžov - kostel sv. Bartoloměje - spínač na prospektuje umístění elektroinstalace do očí bijící. Spínač „Tahem zapni, stiskem vypni“ je umístěn přímo na prospektu varhan, tedy do samotného průčelí.

Dvůr Králové - kostel sv. Jana Křtitele - elektroinstalaceNa hracím stole varhan v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové je kromě nestylového spínače a elektrických rozvodů připevněn i telefon do sakristie.

V podobných ukázkách bychom mohli pokračovat, ale pro ilustraci je to dostačující. Věřím, že varhany si v tomto ohledu zaslouží více respektu.
Dubenec - kostel sv. Josefa

Varhany v kostele sv. Josefa Dubenec - kostel sv. Josefa - prospektv Dubenci postavil do původních varhanních skříní Josef Kobrle v roce 1913. Jde o dvoumanuálový pneumatický nástroj s pedálem a touto dispozicí:

I. manuál (C - f3, 54)  
Prinzipal 8´ 
Bourdon 8´
Gamba 8´
Oktave 4´
Flöte 4´
Mixtura 2 2/3´

II. manuál (C - f3, 54)
Prinzipal 8´ 
Bourdon 8´
Salizional 8´
Aeoline 8´

Pedál (C - d1, 27)
Subbas 16´
Violonbas 16´

spojka manuálová, pedálová, oktávová (16´ a 4´), P-Mf-F-Pl, crescendo (nožní šoupě)

Dubenec - kostel sv. Josefa - hrací stůlVarhanář Kobrle nechvalně proslul přestavbami a úpravami dispozic barokních nástrojů. Tento nástroj je ale celý z jeho dílny (kromě původní skříně) a po zvukové stránce je celkem zdařilý. Hodí se zejména pro intepretaci děl romantismu a částečně i 20. století. Při stavbě Kobrle nevyužil pozitivu v zábradlí kůru, který je prázdný, a píšťaly zde umístěné jsou pouze němé.


U varhan v Dubenci se také poprvé v Dubenec - kostel sv. Josefa - hrací stůl - detailtéto sérii setkáváme s pomocným zařízením zvaným crescendo. V obecné hudební terminologii znamená crescendo zesilovat. U varhan toto zařízení umožňuje plynulé přidávání rejstříků a tím i postupné nabývání zvuku, aniž by se musely ručně přidávat jednotlivé rejstříky. Nejčastěji je ve formě válce (např. v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové) nebo balanční páky (Kuks, Choustníkovo Hradiště). V Dubenci dochované nožní šoupě se příliš nepoužívá, ale u některých dalších Kobrleho nástrojů jej můžeme najít.

Nástroj je funkční jen velmi omezeně a vyžadoval by celkovou rekonstrukci.


Lanžov - kostel sv. Bartoloměje

Lanžov - kostel sv. Bartoloměje - prospektV kostele sv. Bartoloměje v obci Lanžov se nalézají varhany, u nichž přesně nevíme, z jakého roku jsou a kdo je postavil. Václav Uhlíř se domnívá, že autorem je Jan Tuček a pocházejí z první poloviny 20. století.

Dispozice Lanžov - kostel sv. Bartoloměje - hrací stůl - detailjednomanuálového pneumatického nástroje je tato:

Manuál (C - f3, 54)  
Principal 8´ 
Kryt 8´
Salicional 8´
Fleta 4´

Pedál (C - h, 24)
Subbas 16´

spojka pedálová, superoktávová, suboktávová, Piano – Forte – Vypouštěč (Vypínač)

Lanžov - kostel sv. Bartoloměje - hrací stůlPůvodní varhany postavil do tohoto kostela v roce 1838 Johann Anton Barth, na jehož nástroje byl zaměřen třetí díl tohoto cyklu. Pozitiv v zábradlí kůru je němý. O nevkusné elektroinstalaci jsme již psali výše. Nástroj je značně poruchový, rozladěný a po zvukové stránce nezajímavý.

Kohoutov - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kohoutov - kostel Nanebevzetí Panny Marie - prospektJednomanuálový pneumatický nástroj s pedálem postavil do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově v roce 1927 Ladislav Hauser.


Zde je jeho dispozice:Kohoutov - kostel Nanebevzetí Panny Marie - hrací stůl

Manuál (C - f3, 54)  
Principal 8´ 
Gedekt 8´
Gamba 8´
Aeolina 8´
Oktav 4´
Violine 4´
Mixtura 2 2/3´

Pedál (C – d1, 27)
Subbas   16´

Ped. koppel, Oktav koppel 16´, 4´, P – F- T, tremoloKohoutov - kostel Nanebevzetí Panny Marie - hrací stůl - detailV roce 2013 prošel nástroj celkovou rekonstrukcí, kterou provedl varhanář Jan Karel a v současné době je v dobrém technickém stavu. U tohoto nástroje nalezneme i tremolo, což je zařízení vytvářejí charakteristický chvějivý tón. Tremola se u varhan stavěla převážně až ve 20. století.
Výše uvedené nástroje patří mezi ty menší. Výjimku tvoří varhany v Dubenci, které jsou jediné dvoumanuálové. Tyto varhany by si také zasloužily pozornost ve formě celkové opravy. U kostelů v Dubenci, ale i Kohoutově nebo Třebihošti se nekonají pravidelné bohoslužby, proto je možnost navštívit tyto kostely jen omezená, což je škoda. Do tohoto dílu jsem nezahrnul nástroje firmy Rieger z počátku 20. století, protože jim bude věnovaný celý příští díl.

FOTOGALERIE - Varhany na Královédvorsku z počátku 20. století

Související články
Varhany na Královédvorsku
Nejstarší varhany do roku 1800
Varhanáři Barthové – varhany z 1. poloviny 19. století
Varhany na Královédvorsku z 2. poloviny 19. století
Varhany firmy Rieger na Královédvorsku
Koncert s premiérou skladby prof. Juraje Filase v kostele ve Dvoře Králové nad Labem
Varhany ve Dvoře Králové nad Labem
Benefiční koncert pro varhany v kostele sv. Mikuláše v Hajnici
Vydařený benefiční koncert na opravu varhan v Hajnici
Josef Somr podpoří opravu varhan na benefičním koncertu v Hajnici 13. října 2017
Úspěšný benefiční koncert s recitací Josefa Somra na záchranu varhan v Hajnici
V Hajnici se po mnoha letech rozezní varhany na benefičním koncertu s recitací Ondřeje Kepky – skončila první etapa opravy
Vaše komentáře

Přečteno 2247x
 
02.11.2023 - Cestující Českých drah si nově mohou zakoupit elektronickou jízdenku na zpožděné vlaky až do skutečného času jejich odjezdu.
30.10.2023 - V úterý 7. listopadu se slavnostně zahájí výstavba dalšího úseku D35 - z Hořic do Sadové.
25.10.2023 - V sobotu 28. října 2023 budou zavřeny obchody s prodejní plochou větší než 200 m².

Volná pracovní místaPečovatel/ka (Pečovatelská služba)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
13.10.2023 - 3.12.2023
Sokolové pod Zvičinou